รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่และมีความเจริญในอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล และ 2,331 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลตำบล 77 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 140 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


เทศบาลนครขอนแก่น

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครขอนแก่น

3. เทศบาลเมือง 6 แห่ง

 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
 • เทศบาลเมืองศิลา
 • เทศบาลเมืองเมืองพล
 • เทศบาลเมืองบ้านไผ่
 • เทศบาลเมืองชุมแพ
 • เทศบาลเมืองกระนวน

4. เทศบาลตำบล 77 แห่ง

 • เทศบาลตำบลท่าพระ
 • เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 • เทศบาลตำบลสำราญ
 • เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 • เทศบาลตำบลสาวะถี
 • เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เทศบาลตำบลหนองตูม
 • เทศบาลตำบลบึงเนียม
 • เทศบาลตำบลโนนท่อน
 • เทศบาลตำบลพระลับ
 • เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • เทศบาลตำบลโคกสูง
 • เทศบาลตำบลนาคำ
 • เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
 • เทศบาลตำบลหนองเรือ
 • เทศบาลตำบลบ้านผือ
 • เทศบาลตำบลดอนโมง
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 • เทศบาลตำบลยางคำ
 • เทศบาลตำบลหนองแก
 • เทศบาลตำบลกุดกว้าง
 • เทศบาลตำบลโนนทอง
 • เทศบาลตำบลหนองนาคำ
 • เทศบาลตำบลขนวน
 • เทศบาลตำบลสีชมพู
 • เทศบาลตำบลนาจาน
 • เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
 • เทศบาลตำบลแวงใหญ่
 • เทศบาลตำบลแวงน้อย
 • เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 • เทศบาลตำบลในเมือง
 • เทศบาลตำบลมัญจาคีรี
 • เทศบาลตำบลนาข่า
 • เทศบาลตำบลภูเวียง
 • เทศบาลตำบลภูผาม่าน
 • เทศบาลตำบลโนนคอม
 • เทศบาลตำบลพระยืน
 • เทศบาลตำบลบ้านโต้น
 • เทศบาลตำบลพระบุ
 • เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
 • เทศบาลตำบลเปือยน้อย
 • เทศบาลตำบลสระแก้ว
 • เทศบาลตำบลบ้านแฮด
 • เทศบาลตำบลโคกสำราญ
 • เทศบาลตำบลวังสวรรค์
 • เทศบาลตำบลบ้านฝาง
 • เทศบาลตำบลแก่นฝาง
 • เทศบาลตำบลโคกงาม
 • เทศบาลตำบลป่ามะนาว
 • เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
 • เทศบาลตำบลหนองบัว
 • เทศบาลตำบลในเมือง
 • เทศบาลตำบลโนนศิลา
 • เทศบาลตำบลน้ำพอง
 • เทศบาลตำบลวังชัย
 • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
 • เทศบาลตำบลม่วงหวาน
 • เทศบาลตำบลสะอาด
 • เทศบาลตำบลซำสูง
 • เทศบาลตำบลโนนหัน
 • เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่
 • เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • เทศบาลตำบลนาเพียง
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 • เทศบาลตำบลชนบท
 • เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
 • เทศบาลตำบลบ้านโคก
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 • เทศบาลตำบลนาแพง
 • เทศบาลตำบลภูผาแดง
 • เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
 • เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
 • เทศบาลตำบลห้วยยาง
 • เทศบาลตำบลหนองโน
 • เทศบาลตำบลน้ำอ้อม

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 140 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองขอนแก่น : 19 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 10 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)

 • เทศบาลนครขอนแก่น
 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
 • เทศบาลเมืองศิลา
 • เทศบาลตำบลท่าพระ
 • เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 • เทศบาลตำบลสำราญ
 • เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 • เทศบาลตำบลสาวะถี
 • เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เทศบาลตำบลหนองตูม
 • เทศบาลตำบลบึงเนียม
 • เทศบาลตำบลโนนท่อน
 • เทศบาลตำบลพระลับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ


2. อำเภออุบลรัตน์ : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • เทศบาลตำบลโคกสูง
 • เทศบาลตำบลนาคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง


3. อำเภอหนองสองห้อง : 13 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด


4. อำเภอหนองเรือ : 13 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองเรือ
 • เทศบาลตำบลบ้านผือ
 • เทศบาลตำบลดอนโมง
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 • เทศบาลตำบลยางคำ
 • เทศบาลตำบลหนองแก
 • เทศบาลตำบลกุดกว้าง
 • เทศบาลตำบลโนนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ


5. อำเภอหนองนาคำ : 3 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองนาคำ
 • เทศบาลตำบลขนวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ


6. อำเภอสีชมพู : 11 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลสีชมพู
 • เทศบาลตำบลนาจาน
 • เทศบาลตำบลวังเพิ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข


7. อำเภอแวงใหญ่ : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแวงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด


8. อำเภอแวงน้อย : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแวงน้อย
 • เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย


9. อำเภอเวียงเก่า :  3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลในเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย


10. อำเภอมัญจาคีรี : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลมัญจาคีรี
 • เทศบาลตำบลนาข่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


11. อำเภอภูเวียง : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลภูเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น


12. อำเภอภูผาม่าน : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลภูผาม่าน
 • เทศบาลตำบลโนนคอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง


13. อำเภอพล : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองเมืองพล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก


14. อำเภอพระยืน : 6 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลพระยืน
 • เทศบาลตำบลบ้านโต้น
 • เทศบาลตำบลพระบุ
 • เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


15. อำเภอเปือยน้อย : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 เทศบาลตำบล)

 • เทศบาลตำบลเปือยน้อย
 • เทศบาลตำบลสระแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม


16. อำเภอบ้านแฮด : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบ้านแฮด
 • เทศบาลตำบลโคกสำราญ
 • เทศบาลตำบลวังสวรรค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง


17. อำเภอบ้านฝาง : 8 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบ้านฝาง
 • เทศบาลตำบลแก่นฝาง
 • เทศบาลตำบลโคกงาม
 • เทศบาลตำบลป่ามะนาว
 • เทศบาลตำบลโนนฆ้อง
 • เทศบาลตำบลหนองบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง


18. อำเภอบ้านไผ่ : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองบ้านไผ่
 • เทศบาลตำบลในเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก


19. อำเภอโนนศิลา : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลโนนศิลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง


20. อำเภอน้ำพอง : 14 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลน้ำพอง
 • เทศบาลตำบลวังชัย
 • เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
 • เทศบาลตำบลม่วงหวาน
 • เทศบาลตำบลสะอาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย


21. อำเภอซำสูง : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลซำสูง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด


22. อำเภอชุมแพ : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)

 • เทศบาลเมืองชุมแพ
 • เทศบาลตำบลโนนหัน
 • เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่
 • เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • เทศบาลตำบลนาเพียง
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียด


23. อำเภอชนบท : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลชนบท
 • เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก


24. อำเภอโคกโพธิ์ไชย : 5 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบ้านโคก
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 • เทศบาลตำบลนาแพง
 • เทศบาลตำบลภูผาแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์


25. อำเภอเขาสวนกวาง : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
 • เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว


26. อำเภอกระนวน : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)

 • เทศบาลเมืองกระนวน
 • เทศบาลตำบลห้วยยาง
 • เทศบาลตำบลหนองโน
 • เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ