รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์เชียงรายมีทั้งหมด 22 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
57000 อำเภอเมืองเชียงราย
57000 อำเภอแม่ลาว เฉพาะตำบลโป่งแพร่
57100 อำเภอเมืองเชียงราย เฉพาะตำบลริมกก ตำบลแม่ยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด
57110 อำเภอดอยหลวง
57110 อำเภอแม่จัน
57110 อำเภอแม่ฟ้าหลวง เฉพาะตำบลแม่สลองใน ตำบลแม่สลองนอก
57120 อำเภอพาน
57130 อำเภอแม่สาย
57140 อำเภอเชียงของ
57150 อำเภอเชียงแสน
57160 อำเภอเทิง
57170 อำเภอเวียงป่าเป้า
57180 อำเภอแม่สรวย
57190 อำเภอป่าแดด
57210 อำเภอเวียงชัย
57210 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
57220 อำเภอแม่สาย เฉพาะตำบลบ้านด้าย ตำบลห้วยไคร้
57230 อำเภอเทิง เฉพาะตำบลหนองแรด ตำบลศรีดอนไชย ตำบลแม่ลอย ตำบลปล้อง ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลงิ้ว หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25
57240 อำเภอแม่จัน เฉพาะตำบลแม่ไร่ ตำบลแม่คำ
57240 อำเภอแม่ฟ้าหลวง เฉพาะตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย
57250 อำเภอพาน เฉพาะตำบลธารทอง
57250 อำเภอแม่ลาว
57260 อำเภอเวียงป่าเป้า เฉพาะตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตำบลเวียงกาหลง
57270 อำเภอแม่จัน เฉพาะตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้
57280 อำเภอพาน เฉพาะตำบลแม่เย็น ตำบลทานตะวัน
57290 อำเภอพญาเม็งราย
57310 อำเภอเวียงแก่น
57340 อำเภอขุนตาล

ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงราย มี 22 แห่ง ดังนี้
ที่อยู่ : เลขที่ 486/1 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053 744 269

ที่อยู่ : เลขที่ 102 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 053 789 324

ที่อยู่ : เลขที่ 167 หมู่ 6 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทรศัพท์ : 053 781 198

ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 053 769 234

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ซอย 12 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053 731 402

ที่อยู่ : เลขที่ 272 หมู่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์ : 053 608 028

ที่อยู่ : เลขที่ 96 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
โทรศัพท์ : 053 763 009

ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทรศัพท์ : 053 786 101

ที่อยู่ : เลขที่ 48 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 053 779 114

ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270
โทรศัพท์ : 053 775 102

ที่อยู่ : เลขที่ 386 หมู่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053 793 905

ที่อยู่ : เลขที่ 145/1 หมู่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 053 729 103

ที่อยู่ : เลขที่ 361 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57280
โทรศัพท์ : 053 957 039

ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 17 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053 721 498

ที่อยู่ : เลขที่ 177 หมู่ 10 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053 799 074

ที่อยู่ : เลขที่ 185 หมู่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
โทรศัพท์ : 053 761 043

ที่อยู่ : เลขที่ 38 หมู่ 5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
โทรศัพท์ : 053 954 183

ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทรศัพท์ : 053 795 529

ที่อยู่ : เลขที่ 336 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 053 771 979

ที่อยู่ : เลขที่ 212 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ : 053 777 116

ที่อยู่ : เลขที่ 48/5 หมู่ 8 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 791 555

ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ : 053 744 269

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ