รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานีมีทั้งหมด 26 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
84000 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
84100 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เฉพาะตำบลขุนทะเล
84110 อำเภอไชยา
84120 อำเภอบ้านนาสาร
84130 อำเภอพุนพิน
84140 อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลตลิ่งงาม ตำบลลิปะน้อย ตำบลหน้าเมือง
84150 อำเภอท่าฉาง
84160 อำเภอกาญจนดิษฐ์
84160 อำเภอดอนสัก เฉพาะตำบลชลคราม
84170 อำเภอท่าชนะ
84180 อำเภอคีรีรัฐนิคม
84180 อำเภอวิภาวดี
84190 อำเภอเวียงสระ
84210 อำเภอเคียนซา เฉพาะตำบลพ่วงพรมคร
84210 อำเภอพระแสง
84220 อำเภอดอนสัก เฉพาะตำบลไชยคราม ตำบลดอนสัก
84230 อำเภอบ้านตาขุน
84240 อำเภอบ้านนาเดิม
84240 อำเภอบ้านนาสาร เฉพาะตำบลควนสุบรรณ หมู่ 3, 5, 7
84250 อำเภอพนม
84260 อำเภอเคียนซา
84270 อำเภอบ้านนาสาร เฉพาะตำบลควนศรี ตำบลพรุพี
84280 อำเภอเกาะพะงัน
84290 อำเภอกาญจนดิษฐ์ เฉพาะตำบลท่าทองใหม่ ตำบลทุ่งกง ตำบลทุ่งรัง
84310 อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลมะเร็ต
84320 อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลบ่อผุด
84330 อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลแม่น้ำ
84340 อำเภอกาญจนดิษฐ์ เฉพาะตำบลท่าอุแท หมู่ 5, 9-10, 12-13
84340 อำเภอดอนสัก เฉพาะตำบลปากแพรก
84350 อำเภอชัยบุรี
84360 อำเภอเกาะพะงัน เฉพาะตำบลเกาะเต่า
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 26 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 291/1 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077 272 013

ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
ที่อยู่ : เลขที่ 130/5 หมู่ 1 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077 379 076

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่
ที่อยู่ : เลขที่ 21/2 ถนนสุราษฎร์-นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท์ : 077 227 493

ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก
ที่อยู่ : เลขที่ 23/8 หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
โทรศัพท์ : 077 259 443

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า
ที่อยู่ : เลขที่ 1/32 หมู่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360
โทรศัพท์ : 077 456 869

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน
ที่อยู่ : เลขที่ 12/1 หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077 377 118

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย
ที่อยู่ : เลขที่ 22 หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ : 077 421 013

ที่ทำการไปรษณีย์เฉวง
ที่อยู่ : เลขที่ 107/8 หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทรศัพท์ : 077 422 487

ที่ทำการไปรษณีย์ละไม
ที่อยู่ : เลขที่ 127/21 หมู่ 3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
โทรศัพท์ : 077 424 252

ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ
ที่อยู่ : เลขที่ 12/10 หมู่ 1 ถนนทวีราษฏร์ภักดี ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ : 077 425 385

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก
ที่อยู่ : เลขที่ 20 หมู่ 5 ถนนดอนสัก-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทรศัพท์ : 077 371 213

ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม
ที่อยู่ : เลขที่ 218 หมู่ 1 ถนนขุนคีรี ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ : 077 265 246

ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา
ที่อยู่ : เลขที่ 329/2 หมู่ 7 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
โทรศัพท์ : 077 387 020

ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 5/39 หมู่ 3 ถนนเหนือคลอง-ควนสว่าง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84350
โทรศัพท์ : 077 367 345

ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา
ที่อยู่ : เลขที่ 476 หมู่ 1 ถนนวิชิตภักดี ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ : 077 431 009

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง
ที่อยู่ : เลขที่ 6/2-3 หมู่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ : 077 389 123

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ
ที่อยู่ : เลขที่ 490 หมู่ 4 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077 381 244

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน
ที่อยู่ : เลขที่ 26 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์ : 077 261 222

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม
ที่อยู่ : เลขที่ 304 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077 359 118

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 12 ถนนพิชัยเดชะ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ : 077 341 108

ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี
ที่อยู่ : เลขที่ 870 หมู่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ : 077 267 242

ที่ทำการไปรษณีย์พนม
ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลพังกาญจณ์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077 399 141

ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง
ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077 369 115

ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน
ที่อยู่ : เลขที่ 107 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077 311 416

ที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล
ที่อยู่ : เลขที่ 13/3 หมู่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 077 218 711

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง
ที่อยู่ : เลขที่ 601 หมู่ 4 ถนนบ้านส้อง-พระแสง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 077 361 623

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ