ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย

คำถาม ... ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย มีอัตราเท่าไหร่บ้าง?

เฉลย ...
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า อัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ ของบริษัทไปรษณีย์ไทย ปัจจุบันคิดค่าบริการตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และให้ใช้อัตรานี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ก่อนจะมีการปรับอัตราค่าบริการใหม่อีกครั้งอัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณียภัณฑ์ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

1. จดหมายประเภทซอง

 • ไม่เกิน 10 กรัม คิดค่าบริการ 3 บาท (จดหมายทั่วไป)
 • 11-20 กรัม คิดค่าบริการ 5 บาท
 • 20-100 กรัม คิดค่าบริการ 10 บาท
 • 101-250 กรัม คิดค่าบริการ 15 บาท
 • 251-500 กรัม คิดค่าบริการ 20 บาท
 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 35 บาท
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 55 บาท

2. จดหมายไม่เกิน 500 กรัม

 • คิดค่าบริการ 30 บาท

3. ไปรษณียภัณฑ์ประเภทหีบห่อ

 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 40 บาท
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 55 บาท

4. ไปรษณียบัตร

 • คิดค่าบริการ 2 บาท

5. ของตีพิมพ์

 • ไม่เกิน 50 กรัม คิดค่าบริการ 3 บาท
 • 51-100 กรัม คิดค่าบริการ 4 บาท
 • 101-250 กรัม คิดค่าบริการ 6 บาท
 • 251-500 กรัม คิดค่าบริการ 8 บาท
 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 13 บาท
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 25 บาท
 • เกิน 2,000 กรัม คิดค่าบริการ 1,000 กรัมละ 12 บาท (เศษของ 1,000 กรัมให้นับเป็น 1,000 กรัม)

6. เครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ

 • ไม่เกิน 7,000 กรัม ไม่เสียค่าบริการ

7. พัสดุไปรษณีย์

 • ไม่เกิน 1,000 กรัม คิดค่าบริการ 20 บาท
 • ส่วนที่เกิน 1,000 กรัม คิดค่าบริการ 1,000 กรัมละ 15 บาท (เศษของ 1,000 กรัมให้นับเป็น 1,000 กรัม)

8. ธนาณัติ

 • 1,000 บาทแรก คิดค่าบริการ 2 บาท
 • ส่วนที่เกิน 1,000 บาท คิดค่าบริการ 1,000 บาทละ 2 บาท (เศษของ 1,000 บาทให้นับเป็น 1,000 บาท)

9. ลูกค้าที่ส่งจดหมายประเภทซองเป็นประจำและเป็นจำนวนมาก

 • ไม่เกิน 20 กรัม คิดค่าบริการ 2.20 บาท/ฉบับ
 • 21-100 กรัม คิดค่าบริการ 1.50 บาท/ฉบับ
 • 101-250 กรัม คิดค่าบริการ 1.50 บาท/ฉบับ
 • 251-500 กรัม คิดค่าบริการ 1.50 บาท/ฉบับ
 • 501-1,000 กรัม คิดค่าบริการ 5 บาท/ฉบับ
 • 1,001-2,000 กรัม คิดค่าบริการ 20 บาท/ฉบับ

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ/อัตราไปรษณียากรสำหรับไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศนี้กำหนดให้ใช้เป็นเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567 และจะปรับอัตราค่าบริการใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งทางเราจะนำอัตราค่าบริการใหม่มานำเสนอให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ