รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานีมีทั้งหมด 20 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
34000 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
34000 อำเภอดอนมดแดง
34000 อำเภอเหล่าเสือโก้ก
34110 อำเภอพิบูลมังสาหาร
34130 อำเภอตระการพืชผล
34140 อำเภอม่วงสามสิบ
34150 อำเภอเขื่องใน
34160 อำเภอเดชอุดม
34160 อำเภอทุ่งศรีอุดม
34160 อำเภอนาเยีย
34170 อำเภอเขมราฐ
34170 อำเภอนาตาล
34190 อำเภอวารินชำราบ
34190 อำเภอสว่างวีระวงศ์
34220 อำเภอโขงเจียม
34230 อำเภอบุณฑริก
34250 อำเภอศรีเมืองใหม่
34260 อำเภอน้ำขุ่น
34260 อำเภอน้ำยืน
34270 อำเภอกุดข้าวปุ้น
34280 อำเภอนาจะหลวย
34310 อำเภอวารินชำราบ เฉพาะตำบลท่าลาด ตำบลบุ่งหวาย ตำบลห้วยขะยุง
34320 อำเภอเขื่องใน เฉพาะตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง ตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านไทย
34330 อำเภอตาลสุม
34340 อำเภอโพธิ์ไทร
34350 อำเภอสิรินธร
34360 อำเภอสำโรง
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี มี 20 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี
ที่อยู่ : เลขที่ 145 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045 260 466

ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น
ที่อยู่ : เลขที่ 321 หมู่ 14 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
โทรศัพท์ : 045 484 013

ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ
ที่อยู่ : เลขที่ 495 หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 045 491 004

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก
ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320
โทรศัพท์ : 045 228 154

ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน
ที่อยู่ : เลขที่ 181 หมู่ 4 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
โทรศัพท์ : 045 391 251

ที่ทำการไปรษณีย์โขงเจียม
ที่อยู่ : เลขที่ 216 หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 045 351 016

ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม
ที่อยู่ : เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045 362 624

ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล
ที่อยู่ : เลขที่ 167 หมู่ 4 ถนนเกษมสมบัติ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 045 481 181

ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 11 ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
โทรศัพท์ : 045 396 094

ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย
ที่อยู่ : เลขที่ 278 หมู่ 8 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 045 379 123

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำยืน
ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 1 ถนนตลาด ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 045 371 080

ที่ทำการไปรษณีย์บุณฑริก
ที่อยู่ : เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 045 376 056

ที่ทำการไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร
ที่อยู่ : เลขที่ 16 หมู่ 3 ถนนวิพากย์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 045 441 124

ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ไทร
ที่อยู่ : เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนห้วยยาง-สองคอน ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 045 496 075

ที่อยู่ : เลขที่ 411 หมู่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ : 045 489 107

ที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ
ที่อยู่ : เลขที่ 88 ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 324 222

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 12 ถนนอุบล-ศรีสะเกษ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34310
โทรศัพท์ : 045 431 493

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 2 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
โทรศัพท์ : 045 399 117

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสำโรง
ที่อยู่ : เลขที่ 174 หมู่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
โทรศัพท์ : 045 303 000

ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร
ที่อยู่ : เลขที่ 107 หมู่ 5 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมน้ำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์ : 045 366 179

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ