10 ประเทศที่ผลิตถ่านหินมากที่สุดในโลก

คำถาม ... 10 ประเทศที่ผลิตถ่านหินมากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ถ่านหิน (Coal) คือ หินติดไฟได้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานนับล้านปี จนเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งคล้ายหิน ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเช่นเดียวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตความร้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่าตลาดรวมของถ่านหินทั้งโลกมีค่าอยู่ประมาณ 790 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 คราวนี้เรามาดูกันว่ามีประเทศใดบ้างที่ผลิตถ่านหินได้มากที่สุดในโลก...

ถ่านหิน


10 ประเทศที่ผลิตถ่านหินมากที่สุดในโลก

อันดับ
ประเทศ
ผลผลิต (ตัน)
   1 จีน 4,374,940,000
   2 สหรัฐอเมริกา                 984,842,000
   3 อินเดีย 675,467,000
   4 อินโดนีเซีย 538,607,000
   5 ออสเตรเลีย 451,472,000
   6 รัสเซีย ‎388,013,000
   7 แอฟริกา 282,502,000
   8 เยอรมนี 210,493,000
   9 โปแลนด์ 157,440,000
  10 คาซัคสถาน 132,167,000

ที่มา : United States Energy Information Administration / 2021

ประเทศไทยของเราก็มีการผลิตถ่านหินเช่นกัน โดยมีผลผลิตในปี 2021 จำนวน 19,391,000 ตัน โดยมีแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดอยู่ที่เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เกร็ดความรู้ถ่านหิน ...
ถ่านหินเป็นแร่เชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำ มีทั้งชนิดผิวมันและผิวด้าน น้ำหนักเบา ถ่านหินประกอบด้วยธาตุที่สำคัญ 4 อย่างได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน โดยมีคาร์บอนเป็นธาตุหลัก

ถ่านหินแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1. ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินที่มีสีน้ำตาลผิวด้าน มีคาร์บอน 60-75% เหมาะสมหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า
2. ซับบิทูมินัส (Subbituminous) เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสีน้ำตาลถึงสีดำ ผิวมีทั้งด้านและเป็นมัน เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรม
3. บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าซับบิทูมินัส เนื้อแน่น แข็ง มีสีน้ำตาลถึงสีดำสนิท เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการถลุงโลหะ
4. แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานที่สุด มีปริมาณคาร์บอน 90-98% นิยมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ