รหัสไปรษณีย์จังหวัดยโสธร พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดยโสธร มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์ยโสธรมีทั้งหมด 9 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
35000 อำเภอเมืองยโสธร
35110 อำเภอคำเขื่อนแก้ว
35120 อำเภอไทยเจริญ
35120 อำเภอเลิงนกทา
35130 อำเภอมหาชนะชัย
35140 อำเภอกุดชุม
35150 อำเภอป่าติ้ว
35160 อำเภอค้อวัง
35170 อำเภอทรายมูล
35180 อำเภอคำเขื่อนแก้ว เฉพาะตำบลแคนน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ ตำบลนาแก ตำบลนาคำ
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดยโสธร มี 9 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 216 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 073 295 097

ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ : 045 789 100

ที่อยู่ : เลขที่ 175 หมู่ 1 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160
โทรศัพท์ : 045 797 107

ที่อยู่ : เลขที่ 886 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
โทรศัพท์ : 045 791 144

ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35180
โทรศัพท์ : 045 771 093

ที่อยู่ : เลขที่ 206 หมู่ 16 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
โทรศัพท์ : 045 787 059

ที่อยู่ : เลขที่ 215 หมู่ 11 ถนนพญานาค ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์ : 045 781 361

ที่อยู่ : เลขที่ 3/3 หมู่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150
โทรศัพท์ : 045 795 062

ที่อยู่ : เลขที่ 265 หมู่ 2 ถนนธำมะรงค์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
โทรศัพท์ : 045 799 102

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ