รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2528

คำถาม ... ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2528 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2528 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูให้รับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ...

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม

2. นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทย

3. ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์

4. ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2528


ในปี พ.ศ. 2528 เป็นปีแรกที่มีการประกาศเชิดชูศิลปินแห่งชาติ โดยกำหนดคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติไว้ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ของวงการศิลปะในสาขานั้น
  • เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ