ศิลปินแห่งชาติมีกี่สาขา อะไรบ้าง?

คำถาม ... ศิลปินแห่งชาติมีกี่สาขา อะไรบ้าง?

เฉลย ...
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทำการคัดเลือกศิลปินผู้มีผลงานโดดเด่นในแขนงต่าง ๆ ให้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยเริ่มโครงการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 และจัดต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ศิลปินแห่งชาติมี 4 สาขาหลัก คือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม โดยมีสาขาย่อยดังนี้

1. สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา จะเป็นศิลปะสองมิติ หรือสามมิติ ซึ่งได้แก่ ผลงานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์โดดเด่น

 • สาขาย่อยด้านจิตรกรรม
 • สาขาย่อยด้านประติมากรรม
 • สาขาย่อยด้านภาพพิมพ์
 • สาขาย่อยด้านภาพพิมพ์และสื่อผสม
 • สาขาย่อยด้านภาพถ่าย
 • สาขาย่อยด้านภาพถ่ายศิลปะ
 • สาขาย่อยด้านสื่อประสม
 • สาขาย่อยด้านสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย
 • สาขาย่อยด้านสถาปัตยกรรมแบบประเพณี)ฃ
 • สาขาย่อยด้านสถาปัตยกรรมไทย
 • สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์
 • สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์-แกะสลัก
 • สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ
 • สาขาย่อยด้านประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น
 • สาขาย่อยด้านออกแบบอุตสาหกรรม
2. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ การดนตรี, นาฏศิลป์ และภาพยนตร์และละคร

    2.1 สาขาดนตรี
          - สาขาย่อยด้านนักดนตรี
          - สาขาย่อยด้านนักร้อง
          - สาขาย่อยด้านนักประพันธ์เพลง
          - สาขาย่อยด้านผู้อำนวยเพลง
          - สาขาย่อยด้านผู้ผลิตเครื่องดนตรี

    2.2 สาขานาฏศิลป์
          - สาขาย่อยละครรำ
          - สาขาย่อยละครร้อง

    2.3 สาขาการแสดงภาพยนตร์
          - สาขาย่อยภาพยนตร์
          - สาขาย่อยผู้สร้างภาพยนตร์
          - สาขาย่อยผู้ประพันธ์คำร้อง - ผู้กำกับภาพยนตร์
          - สาขาย่อยการแสดงภาพยนตร์ - นักแสดง
          - สาขาย่อยนักพากย์ - นักแสดง

    2.4 สาขาการแสดงละคร
          - สาขาย่อยละคร
          - สาขาย่อยการแสดงละครเวที
          - สาขาย่อยการแสดงละครเวทีพื้นบ้าน
          - สาขาย่อยการแสดงละครเวที - นักแสดงตลก
          - สาขาย่อยการแสดงละครโทรทัศน์
          - สาขาย่อยการแสดงละครโทรทัศน์ - นักแสดง
          - สาขาย่อยการแสดงละครโทรทัศน์ - นักแสดงตลก

3. สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่ทำให้เกิดจินตนาการ เห็นเป็นภาพมโนคติ ภาพลักษณ์ ความเพลิดเพลิน และเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ ได้แก่ กวีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ วรรณกรรมเยาวชน หนังสือเด็กที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง

4. สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม หมายถึง งานออกแบบหรืองานออกแบบและงานก่อสร้างอาคารสวยงาม มีคุณค่าทางศิลปะ และมีวิทยาการ ซึ่งแสดงภูมิปัญญาของผู้ออกแบบอย่างโดดเด่น ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย


ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว)
ประจำปี พ.ศ. 2539


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ