รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2557

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2557 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นายชวลิต เสริมปรุงสุข ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายปัญญา วิจินธนสาร ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
3. นายจรูญ อังศวานนท์ ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายในมัณฑนศิลป์)
4. นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์)
5. นายนิจ หิญชีระนันท์ ... สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบผังเมือง)
6. นายณรงค์ จันทร์พุ่ม ... สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
7. นางดุษฎี บุญทัศนกุล ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล)
8. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
9. นางภัทราวดี มีชูธน ... สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์)
10. นายสอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ... สาขาศิลปะการแสดง (โทรทัศน์และภาพยนตร์)
11. นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
12. นางชมัยภร บางคมบาง (ชมัยภร แสงกระจ่าง) ... สาขาวรรณศิลป์


ภัทราวดี มีชูธน
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2557


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ