รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2549

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2549 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2549 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. ศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ... สาขาทัศนศิลป์ (ภูมิสถาปัตยกรรม)
4. รองศาสตราจารย์ สมถวิล อุรัสยะนันทน์ ... สาขาทัศนศิลป์ (ออกแบบอุตสาหกรรม)
5. ร้อยตำรวจตรี กาหลง พึ่งทองคำ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
6. นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล - ผู้ประพันธ์เพลง)
7. นายสุชาติ ทรัพย์สิน ... สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน)
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)
9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระวี ภาวิไล ... สาขาวรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)


ศ.ดร.ระวี ภาวิไล ราชบัญฑิต
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2549


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ