รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2550

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2550 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ... สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม)
2. นายยรรยง โอฬาระชิน ... สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
4. ร้อยโท ชาญ บัวบังศร ... สาขาศิลปะการแสดง (นักดนตรี-นักประพันธ์เพลง)
5. นายนครินทร์ ชาทอง ... สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)
6. นายโกวิท เอนกชัย ... สาขาศิลปะการแสดง (บทความ นวนิยาย กวีนิพนธ์)


หนังนครินทร์
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง 2550


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ