รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2559

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2559 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. นางคำสอน สระทอง ... สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)
2. นายเดโช บูรณบรรพต ... สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
3. นางลาวัณย์ อุปอินทร์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
4. รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี)
5. นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล)
6. นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ... สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
7. นายสมบัติ เมทะนี ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
8. นายหะมะ แบลือแบ ... สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ดีเกร์ฮูลู)
9. นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ (ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ) ... สาขาวรรณศิลป์
10. นางชูวงศ์ ฉายะจินดา ... สาขาวรรณศิลป์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ... สาขาวรรณศิลป์
12. ศาสตราจารย์พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย ... สาขาวรรณศิลป์


อาจาร์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
ศิลปินแห่งชาติสาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2559


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ