รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555 มีใครบ้าง?

เฉลย ...

ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 16 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ... สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)
3. รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์ กองสุข ... สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
4. นางเนื่อง แฝงสีคำ ... สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ช่างทอง)
5. นางบัวซอน ถนอมบุญ ... สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-การขับซอ)
6. นายดอกดิน กัญญามาลย์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์)
7. นายสมส่วน พรหมสว่าง ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลิน พรหมแดน) (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
8. พันจ่าอากาศเอก มนัส ปิติสานต์ ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล)
9. พันโท เสนาะ หลวงสุนทร ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
10. พันโท วิชิต โห้ไทย ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-โยธวาทิต)
11. นายเคล้าน้อย โรจนเมธากุล ... สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง)
12. นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์)
13. นางนงไฉน ปริญญาธวัช (กาญจนา นาคนันทน์) ... สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น)
14. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กุลทรัพย์ รุ่งฤดี) ... สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์)
15. คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ... สาขาวรรณศิลป์  (นวนิยาย)
16. นายมกุฏ อรฤดี (นิพพานฯ, วาวแพร) ... สาขาวรรณศิลป์ (นวนิยายและเรื่องสั้น)


ทมยันตี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2555


รายนามศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2528 - 2564

2528 . 2529 . 2530 . 2531 . 2532 . 2533 . 2534 . 2535 . 2536 . 2537 . 2538 . 2539 . 2540 . 2541 . 2542 . 2543 . 2544 . 2545 . 2546 . 2547 . 2548 . 2549 . 2550 . 2551 . 2552 . 2553 . 2554 . 2555 . 2556 . 2557 . 2558 . 2559 . 2560 . 2561 . 2562 . 2563 . 2564


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ