รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2563

คำถาม ... รายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2563 มีใครบ้าง?

เฉลย ...
ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ...

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
2. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ... สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
3. นายสำเริง แดงแนวน้อย ... สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)
4. นายประภากร วทานยกุล ... สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
5. นายประทีป สุขโสภา ... สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน)
6. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ... สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ - โขน)
7. นายปี๊บ คงลายทอง ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
8. นางสุดา ชื่นบาน ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
9. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส) ... สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)
10. นายปง อัศวินิกุล ... สาขาศิลปะการแสดง (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)
11. นายเอนก นาวิกมูล ... สาขาวรรณศิลป์
12. นางสาวอรสม สุทธิสาคร ... สาขาวรรณศิลป์

สุดา ชื่นบาน นักร้องชื่อดัง ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2563