20 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดอะไรบ้าง?

คำถาม ... 20 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดในประเทศไทย มีจังหวัดอะไรบ้าง?

เฉลย ...

20 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

อันดับ
จังหวัด
            พื้นที่ป่า (ไร่)
    1จังหวัดอ่างทองไม่มีป่าไม้
    2จังหวัดนนทบุรีไม่มีป่าไม้
    3จังหวัดปทุมธานีไม่มีป่าไม้
    4จังหวัดอยุธยา28.60
    5จังหวัดสิงห์บุรี288.87
    6กรุงเทพมหานคร‎4,018.14
    7จังหวัดนครปฐม4,622.78
    8จังหวัดพิจิตร11,302.12
    9จังหวัดสมุทรปราการ17,545.34
   10จังหวัดสมุทรสงคราม19,022.38
   11จังหวัดสมุทรสาคร25,917.81
   12จังหวัดปัตตานี68,544.63
   13จังหวัดภูเก็ต69,662.10
   14จังหวัดมหาสารคาม132,792.30
   15จังหวัดหนองคาย144,399.33
   16จังหวัดบึงกาฬ173,273.40
   17จังหวัดระยอง181,483.36
   18จังหวัดอำนาจเจริญ192,973.48
   19จังหวัดร้อยเอ็ด218,020.06
   20จังหวัดยโสธร218,858.85

ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


จังหวัดนนทบุรี 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศไทยที่ไม่มีป่าไม้


ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 102,212,434.37 ไร่ คิดเป็น 31.59% ของพื้นที่ประเทศไทยที่มีทั้งหมด 323,528,699.65 ไร่ โดยมี 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้เลย คือ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 9,556,205.76 ไร่ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราส่วนพื้นที่ป่าสูงที่สุดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่า 6,753,040.05 ไร่ คิดเป็น 84.65% ของพื้นที่จังหวัด

พื้นที่ป่าแยกตามภาค
ภาคเหนือมีพื้นที่ป่า 38,228,700.46 ไร่ คิดเป็น 63.66% ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่า 15,702,387.78 ไร่ คิดเป็น 14.98% ของพื้นที่
ภาคกลางมีพื้นที่ป่า 12,240,542.44 ไร่ คิดเป็น 21.51% ของพื้นที่
ภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่า 4,721,201.84 ไร่ คิดเป็น 21.91% ของพื้นที่
ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่า 20,101,055.48 ไร่ คิดเป็น 59.05% ของพื้นที่
ภาคใต้มีพื้นที่ป่า 11,218,546.38 ไร่ คิดเป็น 24.31% ของพื้นที่


แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย

เกร็ดความรู้
นิยามของป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม