อักษรย่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 อักษรย่อมหาวิทยาลัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีดังนี้ ...

มหาวิทยาลัย
อักษรย่อไทย
อักษรย่ออังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ. CU
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. KU
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส. KSU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท. BU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ. BTU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส. BSU
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มจอท. UMT
มหาวิทยาลัยเกริก ม.กร. KRU
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ. KBU
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. KKU
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต. C.U.T.
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มจพ. CPU
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มฉน. CNU
มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว. SIU
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. CMU
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ. SJU
มหาวิทยาลัยตาปี มตป. TPU
มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ. TSU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. KMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม. MUT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.กรุงเทพ RMUTK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก ‎RMUTTO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี RMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พระนคร RMUTP
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ RMUTR
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา RMUTL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย RMUTSV
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ RUS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อีสาน RMUTI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. SUT
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. TU
มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร. TRU
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ. DPU
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร. NMU
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มนก. NBU
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช. NCU
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มนชส. STIU
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ. ‎AIU
มหาวิทยาลัยเนชั่น มนช. NTU
มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ. NPU
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. PNU
มหาวิทยาลัยนเรศวร มน. NU
มหาวิทยาลัยบูรพา มบ. BUU
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ม.ป.ท. PTU
มหาวิทยาลัยพะเยา มพ. UP
มหาวิทยาลัยพายัพ มพย. PYU
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล. PLU
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มฟน. FTU
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ. FEU
มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก. UCT
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ภ.น. NEU
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส. MSU
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. MCU
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร. MBU
มหาวิทยาลัยมหิดล - MU
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ. MJU
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล. MFU
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร. RU
มหาวิทยาลัยรังสิต มรส. RSU
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ. RBAC
มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ. RTU
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มรพ. RPU
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มรกจ. KRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ. KPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ. CRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย. CPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช. CRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม. CMRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท. TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ. DRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน. NPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม. NRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มรนศ. NSTRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มรนว. NSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส. BSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร. BRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พน. PNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรอย. ARU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มรพส. PSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ. PBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มรพช. PCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ. PKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม. RMU
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย. YRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ม.รอ. RERU
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร. RRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มรรพ. RBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป. LPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล. LRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มรว. VRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก. SSKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มรสน. ‎SNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข. SKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทรภ.สส. SSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส. SRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ม.รภ.สร. SRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มรมจ. MCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด. UDRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ. URU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ. UBRU
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. WU
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มว. VU
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ม.ว.ท. WTUT
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท. WTU
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. SWU
มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. SU
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป. SPU
มหาวิทยาลัยสยาม มส. SU
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสท. STOU
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ. PSU
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด. SDU
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค. UTCC
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ฉ.ก. HCU
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ. HU
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบ. UBU
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช. AU
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ. EAU
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ. SAU
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สทป. PIT
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. KMITL
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ. NIDA


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ