รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี เป็น 1 ใน 21 จังหวัดของภาคกลาง เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 60 ตำบล และ 529 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 66 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


สถานีรังสิต ในเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครรังสิต

3. เทศบาลเมือง 10 แห่ง

 • เทศบาลเมืองปทุมธานี
 • เทศบาลเมืองบางคูวัด
 • เทศบาลเมืองบางกะดี
 • เทศบาลเมืองท่าโขลง
 • เทศบาลเมืองคลองหลวง
 • เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
 • เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
 • เทศบาลเมืองคูคต 
 • เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
 • เทศบาลเมืองลาดสวาย

4. เทศบาลตำบล 18 แห่ง

 • เทศบาลตำบลบางหลวง
 • เทศบาลตำบลหลักหก
 • เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 • เทศบาลตำบลบางเดื่อ
 • เทศบาลตำบลบางพูน
 • เทศบาลตำบลบางขะแยง
 • เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 • เทศบาลตำบลธัญบุรี
 • เทศบาลตำบลหนองเสือ
 • เทศบาลตำบลหนองสามวัง
 • เทศบาลตำบลระแหง
 • เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
 • เทศบาลตำบลคูขวาง
 • เทศบาลตำบลบางเตย
 • เทศบาลตำบลสามโคก
 • เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองปทุมธานี : 15 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 7 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)

 • เทศบาลเมืองปทุมธานี
 • เทศบาลเมืองบางคูวัด
 • เทศบาลเมืองบางกะดี
 • เทศบาลตำบลบางหลวง
 • เทศบาลตำบลหลักหก
 • เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 • เทศบาลตำบลบางเดื่อ
 • เทศบาลตำบลบางพูน
 • เทศบาลตำบลบางขะแยง
 • เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย

2. อำเภอคลองหลวง : 7 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองท่าโขลง
 • เทศบาลเมืองคลองหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด

3. อำเภอธัญบุรี : 4 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล)

 • เทศบาลนครรังสิต
 • เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
 • เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
 • เทศบาลตำบลธัญบุรี

4. อำเภอหนองเสือ : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลหนองเสือ
 • เทศบาลตำบลหนองสามวัง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

5. อำเภอลาดหลุมแก้ว : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลระแหง
 • เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
 • เทศบาลตำบลคูขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้

6. อำเภอลำลูกกา : 11 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)

 • เทศบาลเมืองคูคต 
 • เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
 • เทศบาลเมืองลาดสวาย
 • เทศบาลตำบลลำไทร
 • เทศบาลตำบลลำลูกกา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม

7. อำเภอสามโคก : 11 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบางเตย
 • เทศบาลตำบลสามโคก
 • เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ