รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 21 จังหวัดของภาคกลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย 106 ตำบล และ 930 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลตำบล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 90 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


องค์พระปฐมเจดีย์ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครนครปฐม

3. เทศบาลเมือง 5 แห่ง

 • เทศบาลเมืองนครปฐม
 • เทศบาลเมืองสามควายเผือก
 • เทศบาลเมืองสามพราน
 • เทศบาลเมืองไร่ขิง
 • เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

4. เทศบาลตำบล 20 แห่ง

 • เทศบาลตำบลดอนยายหอม
 • เทศบาลตำบลธรรมศาลา
 • เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
 • เทศบาลตำบลบ่อพลับ
 • เทศบาลตำบลมาบแค
 • เทศบาลตำบลตาก้อง
 • เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 • เทศบาลตำบลสามง่าม
 • เทศบาลตำบลนครชัยศรี
 • เทศบาลตำบลห้วยพลู
 • เทศบาลตำบลศีรษะทอง
 • เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 • เทศบาลตำบลบางเลน
 • เทศบาลตำบลลำพญา
 • เทศบาลตำบลบางหลวง
 • เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
 • เทศบาลตำบลศาลายา
 • เทศบาลตำบลคลองโยง
 • เทศบาลตำบลบางกระทึก
 • เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 70 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองนครปฐม : 28 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 19 อบต.)

 • เทศบาลนครนครปฐม
 • เทศบาลเมืองนครปฐม
 • เทศบาลเมืองสามควายเผือก
 • เทศบาลตำบลดอนยายหอม
 • เทศบาลตำบลธรรมศาลา
 • เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
 • เทศบาลตำบลบ่อพลับ
 • เทศบาลตำบลมาบแค
 • เทศบาลตำบลตาก้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง


2. อำเภอกำแพงแสน : 16 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา


3. อำเภอดอนตูม : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลสามง่าม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา
4. อำเภอนครชัยศรี : 25 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 21 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลนครชัยศรี
 • เทศบาลตำบลห้วยพลู
 • เทศบาลตำบลศีรษะทอง
 • เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระชับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพลู
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
5. อำเภอบางเลน : 19 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลบางเลน
 • เทศบาลตำบลลำพญา
 • เทศบาลตำบลบางหลวง
 • เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
6. อำเภอพุทธมณฑล : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลศาลายา
 • เทศบาลตำบลคลองโยง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
7. อำเภอสามพราน : 17 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
 • เทศบาลเมืองสามพราน
 • เทศบาลเมืองไร่ขิง
 • เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
 • เทศบาลตำบลบางกระทึก
 • เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ