รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี เป็น 1 ใน 21 จังหวัดของภาคกลาง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

2. เทศบาลนคร 2 แห่ง

 • เทศบาลนครนนทบุรี
 • เทศบาลนครปากเกร็ด

3. เทศบาลเมือง 10 แห่ง

 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • เทศบาลเมืองบางกร่าง
 • เทศบาลเมืองไทรม้า
 • เทศบาลเมืองบางกรวย
 • เทศบาลเมืองบางบัวทอง
 • เทศบาลเมืองพิมลราช
 • เทศบาลเมืองบางคูรัด
 • เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 
 • เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
 • เทศบาลเมืองบางแม่นาง

4. เทศบาลตำบล 10 แห่ง

 • เทศบาลตำบลไทรน้อย
 • เทศบาลตำบลปลายบาง
 • เทศบาลตำบลศาลากลาง
 • เทศบาลตำบลบางสีทอง
 • เทศบาลตำบลบางพลับ
 • เทศบาลตำบลบางม่วง
 • เทศบาลตำบลบางใหญ่
 • เทศบาลตำบลเสาธงหิน
 • เทศบาลตำบลบางเลน
 • เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองนนทบุรี : 6 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 2 อบต.)

 • เทศบาลนครนนทบุรี
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • เทศบาลเมืองบางกร่าง
 • เทศบาลเมืองไทรม้า 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย


2. อำเภอไทรน้อย : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลไทรน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา

3. อำเภอบางกรวย : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 3 อบต.)
 • เทศบาลเมืองบางกรวย
 • เทศบาลตำบลปลายบาง
 • เทศบาลตำบลศาลากลาง
 • เทศบาลตำบลบางสีทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

4. อำเภอบางบัวทอง : 8 แห่ง (5 เทศบาลเมือง, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองบางบัวทอง
 • เทศบาลเมืองพิมลราช
 • เทศบาลเมืองบางคูรัด
 • เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 
 • เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

5. อำเภอปากเกร็ด : 8 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)

 • เทศบาลนครปากเกร็ด
 • เทศบาลตำบลบางพลับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย

6. อำเภอบางใหญ่ : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)

 • เทศบาลเมืองบางแม่นาง
 • เทศบาลตำบลบางม่วง
 • เทศบาลตำบลบางใหญ่
 • เทศบาลตำบลเสาธงหิน
 • เทศบาลตำบลบางเลน
 • เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
 • เทศบาลตำบลบ้านบางใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ