รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ เป็น 1 ใน 14 จังหวัดของภาคใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล และ 389 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 46 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


เทศบาลเมืองกระบี่

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

2. เทศบาลนคร - แห่ง

3. เทศบาลเมือง 1 แห่ง

 • เทศบาลเมืองกระบี่

4. เทศบาลตำบล 14 แห่ง

 • เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
 • เทศบาลตำบลเขาพนม
 • เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
 • เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 • เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
 • เทศบาลตำบลคลองพน
 • เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
 • เทศบาลตำบลทรายขาว
 • เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว
 • เทศบาลตำบลแหลมสัก
 • เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
 • เทศบาลตำบลปลายพระยา
 • เทศบาลตำบลลำทับ
 • เทศบาลตำบลเหนือคลอง

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 46 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองกระบี่ : 9 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)

 • เทศบาลเมืองกระบี่
 • เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

2. อำเภอเขาพนม : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเขาพนม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร

3. อำเภอเกาะลันตา : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
 • เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง

4. อำเภอคลองท่อม : 9 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
 • เทศบาลตำบลคลองพน
 • เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
 • เทศบาลตำบลทรายขาว
 • เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

5. อำเภออ่าวลึก 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลแหลมสัก
 • เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

6. อำเภอปลายพระยา : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลปลายพระยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง

7. อำเภอลำทับ : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลลำทับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไทรทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

8. อำเภอเหนือคลอง : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเหนือคลอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ