เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางขุนเทียน เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครในฝั่งธนบุรี มีสภาพทั่วไปของพื้นที่ที่หลากหลาย เป็นทั้งเขตที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม เขตการค้าการลงทุน รวมถึงเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากเขตบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเล และยังมีพื้นที่ป่าชายเลนให้เห็นอยู่

เขตบางขุนเทียนเดิมมีชื่อว่าอำเภอบางขุนเทียน เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี มีหลักฐานว่าถูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2410 โดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวมอญ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่กว้างใหญ่ ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนครพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานครตามลำดับนั้น อำเภอบางขุนเทียนจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตบางขุนเทียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองรูปแบบใหม่ของกรุงเทพมหานคร

ภายหลังจากมีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียนได้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ประกอบกับมีพื้นที่กว้างใหญ่ จึงทำให้การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนไม่คล่องตัว ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนออกมาตั้งเขตใหม่จำนวน 2 เขต คือ เขตจอมทองใน พ.ศ. 2532 และเขตบางบอนในปี พ.ศ. 2540 ตามลำดับ


ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางขุนเทียน

ข้อมูลสำคัญของเขตบางขุนเทียน

พื้นที่ : 120.687 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 185,159 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : หลวงพ่อไปล่วัดกำแพง แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม วัฒนธรรมมอญบางกระดี่ พื้นที่ทะเลกรุงเทพ

เขตบางขุนเทียน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงท่าข้าม
  • แขวงแสมดำ

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางขุนเทียน เลขที่ 164 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 0 2415 1453

รหัสไปรษณีย์ : 10150

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตบางบอน และเขตจอมทอง
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตทุ่งครุ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ - ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


แผนที่เขต
บางขุนเทียนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ