รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ.2475 ประเทศไทยก็ได้แบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ และอำนาจบริหาร ซึ่งอำนาจบริหารนี้เองที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายบริหารและข้าราชการทั้งปวง


รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้วทั้งหมด 30 คน ดังนี้

1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
4. พันตรี ควง อภัยวงศ์
5. นายทวี บุณยเกตุ
6. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค์
8. พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
9. นายพจน์ สารสิน
10. จอมพลถนอม กิตติขจร
11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
13. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
18. นายอานันท์ ปันยารชุน
19. พลเอกสุจินดา คราประยูร
20. นายชวน หลีกภัย
21. นายบรรหาร ศิลปอาชา
22. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
23. นายทักษิณ ชินวัตร
24. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
25. นายสมัคร สุนทรเวช
26. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
27. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
28. นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
29. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
30. นายเศรษฐา ทวีสินพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย


นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ