รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง เป็น 1 ใน 7 จังหวัดของภาคตะวันออก แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล และ 442 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 37 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


ภาพถ่ายเขตเทศบาลนครระยอง

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครระยอง

3. เทศบาลเมือง 2 แห่ง

 • เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • เทศบาลเมืองบ้านฉาง

4. เทศบาลตำบล 27 แห่ง

 • เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
 • เทศบาลตำบลบ้านเพ
 • เทศบาลตำบลเนินพระ
 • เทศบาลตำบลทับมา
 • เทศบาลตำบลน้ำคอก
 • เทศบาลตำบลเชิงเนิน
 • เทศบาลตำบลสำนักท้อน
 • เทศบาลตำบลบ้านฉาง
 • เทศบาลตำบลพลา
 • เทศบาลตำบลเมืองแกลง
 • เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
 • เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
 • เทศบาลตำบลสุนทรภู่
 • เทศบาลตำบลกองดิน
 • เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
 • เทศบาลตำบลบ้านนา
 • เทศบาลตำบลสองสลึง
 • เทศบาลตำบลชุมแสง
 • เทศบาลตำบลบ้านค่าย
 • เทศบาลตำบลชากบก
 • เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา
 • เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
 • เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
 • เทศบาลตำบลชำฆ้อ
 • เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • เทศบาลตำบลมาบข่า
 • เทศบาลตำบลมะขามคู่
 • เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 37 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองระยอง : 15 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)

 • เทศบาลนครระยอง
 • เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
 • เทศบาลตำบลบ้านเพ
 • เทศบาลตำบลเนินพระ
 • เทศบาลตำบลทับมา
 • เทศบาลตำบลน้ำคอก
 • เทศบาลตำบลเชิงเนิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง
2. อำเภอบ้านฉาง : 5 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)

 • เทศบาลเมืองบ้านฉาง
 • เทศบาลตำบลสำนักท้อน
 • เทศบาลตำบลบ้านฉาง
 • เทศบาลตำบลพลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน

3. อำเภอแกลง : 17 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลเมืองแกลง
 • เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
 • เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
 • เทศบาลตำบลสุนทรภู่
 • เทศบาลตำบลกองดิน
 • เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
 • เทศบาลตำบลบ้านนา
 • เทศบาลตำบลสองสลึง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
4. อำเภอวังจันทร์ : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลชุมแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม
5. อำเภอบ้านค่าย : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลบ้านค่าย
 • เทศบาลตำบลชากบก
 • เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
6. อำเภอปลวกแดง : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
 • เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่
7. อำเภอเขาชะเมา : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
 • เทศบาลตำบลชำฆ้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
8. อำเภอนิคมพัฒนา : 6 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)

 • เทศบาลเมืองมาบตาพุด
 • เทศบาลตำบลมาบข่า
 • เทศบาลตำบลมะขามคู่
 • เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ