รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครพนม พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครพนม มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์นครพนมมีทั้งหมด 10 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
48000 อำเภอเมืองนครพนม
48110 อำเภอธาตุพนม
48120 อำเภอท่าอุเทน
48130 อำเภอวังยาง
48130 อำเภอนาแก
48140 อำเภอนาทม
48140 อำเภอบ้านแพง
48150 อำเภอศรีสงคราม
48160 อำเภอปลาปาก
48170 อำเภอเรณูนคร
48180 อำเภอนาหว้า
48190 อำเภอโพนสวรรค์ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดนครพนม มี 10 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 208 ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ : 042 512 945

ที่อยู่ : เลขที่ 322 หมู่ 13 ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์ : 042 541 159

ที่อยู่ : เลขที่ 71 หมู่ 4 ถนนศรีสงคราม-ท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทรศัพท์ : 042 581 289

ที่อยู่ : เลขที่ 432 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
โทรศัพท์ : 042 571 251

ที่อยู่ : เลขที่ 326 หมู่ 2 ถนนราษฏร์อุทิศ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
โทรศัพท์ : 042 591 006

ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ 8 ถนนปรีชานุสรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
โทรศัพท์ : 042 599 239

ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 1 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
โทรศัพท์ : 042 598 184, 092 792 630

ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 9 ถนนอำนวยสุข อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ : 042 579 158

ที่อยู่ : เลขที่ 176 หมู่ 4 ถนน ร.พ.ช. อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
โทรศัพท์ : 042 597 072

ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 5 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042 595 092

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ