อาเซียน - ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และรายชื่อประเทศสมาชิก

อาเซียน (ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวมตัวกันของสมาชิก 5 ชาติในระยะเริ่มต้น ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีการลงนามก่อตั้ง ที่เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

 

สัญญลักษณ์อาเซียน


ประวัติอาเซียน

แรกเริ่มเดิมที สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อยู่ในรูปของสมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ซึ่งมีสมาชิก 3 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ต่อมาได้ขยายสมาชิกเป็น 5 ชาติ โดยมีประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์เข้ามาเพิ่ม พร้อมขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) และได้มีการลงนามการจัดตั้งอาเซียน ณ พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งสัญญาที่ลงนามกันนี้เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) โดยฝ่ายไทยลงนามโดยพันเอกถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น


ประเทศสมาชิกอาเซียน

ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกถาวร 10 ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 2 ประเทศ ดังนี้

สมาชิกถาวร

1967    ประเทศไทย
1967    ประเทศมาเลเซีย
1967    ประเทศฟิลิปปินส์
1967    ประเทศสิงคโปร์
1967    ประเทศอินโดนีเซีย
1984    ประเทศบรูไน
1995    ประเทศเวียดนาม
1997    ประเทศพม่า (เมียนมาร์)
1997    ประเทศลาว
1999    ประเทศกัมพูชา


ประเทศผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน

1976    ประเทศปาปัวนิวกินี
2002    ประเทศ
ติมอร์-เลสเต


วัตถุประสงค์ของอาเซียน

ในสนธิสัญญาการจัดตั้งอาเซียน ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์เอาไว้จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

 1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด
 2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ
 3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ
 4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
 5. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง
 6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3 เสาหลักอาเซียน

3 เสาหลักอาเซียน คือ  3 ความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่จะช่วยหล่อหลอมประเทศสมาชิกทุกประเทศให้มีความเป็นหนึ่งเดียว เข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน ดังนี้

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community, APSC)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง โดยสันติวิธี

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC)
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community, ASCC)
มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


ประธานอาเซียน

อาเซียนใช้ระบบประธานหมุนเวียน โดยผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนหมุนเวียนกันไปประเทศละ 1 ปี โดยเรียงตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษของชื่อรัฐสมาชิก โดยประธานอาเซียนจะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนั้น ๆ ด้วย

เลขาธิการอาเซียน

เลขาธิการอาเซียนจะถูกเสนอชื่อจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ผ่านการเรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ โดยดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 5 ปี เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือ นายเก้า กึมฮอน ชาวกัมพูชา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2570 

สำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

เลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่มากมายหลายอย่าง เช่น การประสานความร่วมมือในทุก ๆ เรื่องระหว่างประเทศสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกได้บรรลุข้อตกลงที่วางไว้ร่วมกัน จัดการประชุมในทุกระดับของอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และยังรวมถึงการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกันอีกด้วย


เกร็ดความรู้อาเซียน

 • พื้นที่รวม 4,522,518 ตารางกิโลเมตร
 • ประชากร : 667,393,019 คน (2021)
 • GDP : 3.942 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (2022)
 • GDP/Capita : 5,812 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (2022)
 • HDI : 0.726 (อยู่ในระดับสูง)
 • Time zone : UTC+06:30 ถึง +09:00
 • คำขวัญอาเซียน : One Vision, One Identity, One Community
 • เพลงอาเซียน : The ASEAN Way

------------------------------------------

เรื่องน่ารู้อาเซียนอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ