แม่น้ำที่ยาวที่สุดในอาเซียน คือแม่น้ำอะไร?

คำถาม ... แม่น้ำที่ยาวที่สุดในอาเซียน คือแม่น้ำอะไร?

เฉลย ...
แม่น้ำที่ยาวที่สุดในอาเซียน คือ แม่น้ำโขง (Mekong River) มีความยาว 4,909 กิโลเมตร

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านหลายประเทศ มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาในแถบที่ราบสูธิเบต โดยเกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็ง จากนั้นไหลผ่านทางใต้ของประเทศจีน เข้าทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และไหลลงทะเลจีนใต้ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม รวมทั้งหมด 6 ประเทศ

ลุ่มแม่น้ำโขง


แม่น้ำโขงถือว่าเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของอาเซียน มีลำน้ำสาขามากกว่า 50 ลำน้ำ นอกจากจะเป็นพรมแดนธรรมชาติของหลายประเทศแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศจีน ลาว กัมพูชา และเวียดนามอีกหลายสิบเขื่อน อีกทั้งยังเป็นลุ่มน้ำที่ส่งน้ำเลี้ยงพื้นที่เกษตรถึง 795,000 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ส่วนแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 คือ แม่น้ำสาละวิน ในประเทศเมียนมาร์ โดยมีความยาวตลอดลำน้ำ 2,800 กิโลเมตร แม่น้ำสาละวินเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาหิมาลัย ในเขตมณทลยูนนาน ประเทศจีน

ลุ่มแม่น้ำอิรวดี

ส่วนแม่น้ำที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอาเซียนที่ยาวที่สุดคือ แม่น้ำอิรวดี ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากธารน้ำแข็งบริเวณเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของปูดาโอในเมียนมาร์ตอนบน ก่อนจะไหลลงทะเลอันดามันในเขตจังหวัดอิรวดีของเมียนมาร์ รวมความยาวทั้งหมด 2,288 กิโลเมตร