อาเซียน+6 คืออะไร มีประเทศใดบ้าง

คำถาม ... อาเซียน+6 คืออะไร มีประเทศใดบ้าง

เฉลย ...
อาเซียน+6 คือ กรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับประเทศนอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอินเดีย ซึ่งการรวมตัวกันดังกล่าว จะทำให้กลุ่มอาเซียน+6 มีประชากรรวมกว่า 3,000 ล้านคน หรือคิดเป็นเกือบ 50% ของประชากรทั่วโลก

อาเซียน+6 มีสมาชิก 16 ประเทศ ดังนี้
1. ประเทศไทย
2. ประเทศอินโดนีเซีย
3. ประเทศมาเลเซีย
4. ประเทศฟิลิปปินส์
5. ประเทศสิงคโปร์
6. ประเทศบรูไน
7. ประเทศเวียดนาม
8. ประเทศกัมพูชา
9. ประเทศลาว
10. ประเทศเมียนมาร์
11. ประเทศจีน
12. ประเทศญี่ปุ่น
13. ประเทศเกาหลีใต้
14. ประเทศออสเตรเลีย
15. ประเทศนิวซีแลนด์
16. ประเทศอินเดีย

ประเทศสมาชิกของอาเซียน+6

จุดมุ่งหมายของอาเซียน+6 นั้น อยู่ที่ร่วมร่วมมือทางด้ายการค้า การลงทุน ความมั่นคงด้านพลังงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมถึงการเปิดการค้าเสรีระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้การค้าของประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างเสรี และมีความสะดวกมากขึ้น

ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ได้เริ่มมีการพูคุยกันถึงการจัดตั้ง อาเซียน+6 มาตั้งแต่ปี 2549 และได้เริ่มมีการศึกษารูปรูปการร่วมมือเรื่อยมาจนมาได้ข้อสรุปในการจัดตั้งเมื่อปี 2551

ส่วนประโยชน์ของการจัดตั้งอาเซียน+6 นั้น ได้มาการศึกษาและเก็บข้อมูลจนพบว่า การจัดตั้งดังกล่าวได้ช่วยให้ GDP ของประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างมากผ่านการค้าขายระหว่างกันที่มากขึ้น โดย GDP ของสมาชิกอาเซียน+6 เพิ่มขึ้น 2.6% ของกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น 3.83% ในขณะที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 4.78%