อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ อะไรบ้าง?

คำถาม ... อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ อะไรบ้าง?

เฉลย ...
อาเซียนเริ่มต้นด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ซึ่งลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (ASEAN Declaration หรือ Bangkok Declaration) ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ในปี 1967 ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ จากนั้นจึงเริ่มรับประเทศในภูมิภาคเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม เริ่มจากบรูไนในปี 1984 เวียดนามในปี 1995 พม่าและลาวในปี 1997 และสุดท้ายกัมพูชาในปี 1999 จนถึงปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

รายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีดังนี้

ลำดับ ชื่อประเทศสมาชิก เข้าร่วมอาเซียนเมื่อ
1 ประเทศไทย 8 สิงหาคม 1967
2 ประเทศอินโดนีเซีย 8 สิงหาคม 1967
3 ประเทศมาเลเซีย 8 สิงหาคม 1967
4 ประเทศฟิลิปปินส์ 8 สิงหาคม 1967
5 ประเทศสิงคโปร์ 8 สิงหาคม 1967
6 ประเทศบรูไน 7 มกราคม 1984
7 ประเทศเวียดนาม 28 กรกฎาคม 1995
8 ประเทศลาว 23 กรกฎาคม 1997
9 ประเทศเมียนมาร์ 23 กรกฎาคม 1997
10 ประเทศกัมพูชา 30 เมษายน 1999


ภาพแสดงที่ตั้งประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ


นอกจากสมาชิกถาวร 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังมีประเทศที่อยู่ในฐานะผู้สังเกตุการณ์เพื่อเตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคตอยู่อีก 2 ประเทศ คือ ประเทศติมอร์ เลสเต และประเทศปาปัวนิวกีนี