ธงอาเซียน มีความหมายอย่างไร

คำถาม ... ธงอาเซียน มีความหมายอย่างไร

เฉลย ...
ธงอาเซียน คือ สัญลักษณ์ของอาเซียนทั้งในภาคพื้นอาเซียนและในเวทีนานาชาติ เช่น อาเซียน+3 อาเซียน+6 และในองค์การสหประชาชาติ

ลักษณะของธงอาเซียน จะมีลักษณะเป็นพื้นสีน้ำเงิน ตรงกลางเป็นวงกลมสีขาวล้อมรอบวงกลมพื้นแดง ซึ่งมีรูปต้นข้าว 10 ต้นมัดรวมกันอยู่ตรงกลาง (โดยที่ต้นข้าวทั้ง 10 ต้น หมายถึงชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ)

รูปแบบธงอาเซียน


ธงอาเซียนจะมีสีทั้งหมด 4 สี ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้
- สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
- สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
- สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

รายละเอียดทางเทคนิคของสีทั้ง 4 มีดังนี้
- สีน้ำเงิน ... Pantone 19-4053 TC ... 100C 60M 0Y 6K
- สีแดง ... Pantone 18-1655 TC ... 0C 91M 87Y 0K
- สีเหลือง ... Pantone 13-0758 TC ... 0C 0M 100Y 0K
- สีขาว ... Pantone 11-4202 TC

ธงอาเซียนแบบตั้งโต๊ะ


ขนาดธง ... ธงอาเซียนมีขนาดมาตรฐาน 4 แบบคือ
- ธงตั้งโต๊ะ มีขนาด 10 cm x 15 cm
- ธงประจำห้อง มีขนาด 100 cm x 150 cm
- ธงประจำรถ มีขนาด 10 cm x 30 cm
- ธงสนาม 200 cm x 300 cm