ประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

คำถาม ... ประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

เฉลย ...
ประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียน คือ ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงค์โปร์ (Singapore) เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ปลายแหลมมาลายู ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศมาเลเซียและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย มีเนื้อที่ทั้งหมด 733.1 ตารางกิโลเมตร หรือ 283.1 ตารางไมล์ (มีเนื้อที่ราวครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครและใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตของไทยเล็กน้อย) มีประชากรทั้งหมด 5,453,600 คน (ปี 2021) มีขนาดเศรษฐกิจ หรือ GDP ประมาณ 374,394 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021

ที่ตั้งประเทศสิงคโปร์


ถึงแม้จะมีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในอาเซียน แต่สิงค์โปร์กลับเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเจริญมากที่สุดในอาเซียน มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงที่สุดในอาเซียนที่ 64,103 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ทิ้งห่างอันดับสองอย่างมาเลเซียที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่ 12,295 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีอยู่ถึง 5 เท่าตัว และสิงค์โปรค์ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 1 ใน 3 ของทวีปเอเชียและหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อีก 2 ประเทศคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ... ส่วนไต้หวันและฮ่องกงซึ่งพัฒนามากเช่นกัน แต่ไม่อยู่ในฐานะประเทศ หรือ รัฐอิสระ จึงไม่นับว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว)

Merlion สัญญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์

สิงค์โปร์เป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีแหล่งน้ำจืด ไม่มีพืนที่สำหรับการเกษตรกรรม (ทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์) แต่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีท่าเรือขนาดใหญ่ มีคลังสินค้าปลอดภาษี มีโรงกลั่นน้ำมันและเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปรายใหญ่ (ทั้ง ๆ ที่ไม่มีแหล่งน้ำมันดิบเลย) เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงเป็นที่ตั้งของสำนักงานของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มากมาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี และเป็นศูนย์กลางกาารจัดงานแสดงสินค้าของเอเชียอีกด้วย


ท่าเรือและคลังสินค้า หนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของสิงคโปร์


ด้วยเหตุที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนนี่เอง ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีรายได้มากมาย โดยที่ไม่ต้องมีทรัพยากรธรรมชาติเลย ทำให้สิงคโปร์สามารถพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลกได้ ทำให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาสูง มีรายได้สูง และมีอัตราการว่างงานต่ำมากที่สุดในอาเซียน 

นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินของภูมิภาค โดยมีสนามบินนานาชาติชางงี (Changi International Airport) ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่และพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลก (มีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ถึง 4 อาคาร) รวมถึงสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นตัวหลัก 

สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์


จะเห็นว่าประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์สามารถสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยงานบริการและคุณภาพของประชากร รวมถึงการเอาจริงเอาจังของภาครัฐ มีการกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติ การสร้างบรรยาการที่เอื้อต่อการลงทุน รวมถึงการทุจริตคอรัปชั่นที่ต่ำอยู่อันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างให้ประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์มีความเจริญเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ ทั่วโลกได้

หมายเหตุ ... ขนาดพื้นที่ประเทศในอาเซียน มีดังนี้
1. อินโดนีเซีย        1,502,029        ตารางกิโลเมตร
2. เมียนมาร์               
676,578       ตารางกิโลเมตร
3. ไทย                     
513,120        ตารางกิโลเมตร
4. เวียดนาม               
331,212        ตารางกิโลเมตร
5. มาเลเซีย               330,803        ตารางกิโลเมตร
6. ฟิลิปปินส์               300,000        ตารางกิโลเมตร
7. ลาว                        236,800        ตารางกิโลเมตร
8. กัมพูชา                  181,035        ตารางกิโลเมตร
9. บรูไน                         5,765        ตารางกิโลเมตร
10. สิงคโปร์                      733        ตารางกิโลเมตร