รหัสไปรษณีย์อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังเจ้า : 63180

อำเภอวังเจ้า มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
63180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังเจ้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังเจ้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังเจ้า (WANG CHAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 243/1 ตำาบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63180
โทรศัพท์ : 099 914 2987
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63180

พื้นที่ให้บริการ