รหัสไปรษณีย์อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเบตง : 95110

อำเภอเบตง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
95110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เบตง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เบตง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เบตง (BETONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 305 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ : 073 235 809
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 95110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  • ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา