เมืองจันทบูร คือจังหวัดอะไรในปัจจุบัน?

คำถาม ... เมืองจันทบูร คือจังหวัดอะไรในปัจจุบัน?

เฉลย ...
เมืองจันทบูร คือ จังหวัดจันทบุรี ในปัจจุบัน

เมืองจันทบูรเป็นเมืองโบราณที่ย้อนอดีตกลับไปได้ถึงพุทธศตวรรษที่ 14 ในสมัยพระเจ้าพรหมทัต (พ.ศ. 1349–1399) ต่อมาในราวปี พ.ศ. 1800 ได้มีการย้ายถิ่นฐานมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านหัววัง ตำบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำจันทบุรีในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2200 ได้มีการย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี จนลุถึงปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทบูร เพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมผู้คนเพื่อใช้ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากกองทัพพม่า เมืองจันทบูรจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี


ปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันออกของไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 536,557 คน เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายมาก กล่าวคือ มีทั้งป่าและภูเขาสูง มีที่ราบสำหรับเพาะปลูก และมีชายฝั่งทะเล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การค้า อุตสาหกรรม และการประมง โดยมีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมราว 55%

อาณาเขตติต่อ
- ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทย
- ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
- ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี

จังหวัดจันทบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน
1. อำเภอเมืองจันทบุรี
2. อำเภอขลุง
3. อำเภอท่าใหม่
4. อำเภอโป่งน้ำร้อน
5. อำเภอมะขาม
6. อำเภอแหลมสิงห์
7. อำเภอสอยดาว
8. อำเภอแก่งหางแมว
9. อำเภอนายายอาม
10. อำเภอเขาคิชฌกูฏ

ดอกเหลืองจันทบูร ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี


คำขวัญประจำจังหวัด
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเหลืองจันทบูร