อักษรย่อกระทรวงและหน่วยงานราชการที่สำคัญ

 


อักษรย่อกระทรวงและหน่วยงานราชการ ที่สำคัญ ๆ มีดังนี้ ...

นร.         ย่อมาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี
กห.         ย่อมาจาก กระทรวงกลาโหม
กค.         ย่อมาจาก กระทรวงการคลัง
กต.         ย่อมาจาก กระทรวงการต่างประเทศ
กก.         ย่อมาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พม.         ย่อมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กษ.         ย่อมาจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คค.         ย่อมาจาก กระทรวงคมนาคม
ทส.         ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทก.         ย่อมาจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พน.         ย่อมาจาก กระทรวงพลังงาน
พณ.         ย่อมาจาก กระทรวงพาณิชย์
มท.         ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย
ยธ.         ย่อมาจาก กระทรวงยุติธรรม
รง.         ย่อมาจาก กระทรวงแรงงาน
วธ.         ย่อมาจาก กระทรวงวัฒนธรรม
วท.         ย่อมาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ.         ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ
สธ.         ย่อมาจาก กระทรวงสาธารณสุข
อก.         ย่อมาจาก กระทรวงอุตสาหกรรม
อว.         ย่อมาจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สกอ.         ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สมอ.         ย่อมาจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สกสว. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกว.         ย่อมาจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สมช. ย่อมาจาก สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สสวท. ย่อมาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สดร.         ย่อมาจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
สพฐ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปปช. ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กกต.         ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สปสช. ย่อมาจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อปท. ย่อมาจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อสค. ย่อมาจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อตก.         ย่อมาจาก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ปปส. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
กฟผ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟน. ย่อมาจาก การไฟฟ้านครหลวง
กฟภ. ย่อมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กปน. ย่อมาจาก การประปานครหลวง
กปภ. ย่อมาจาก การประปาส่วนภูมิภาค
ก.ต.         ย่อมาจาก คณะกรรมการตุลาการ
อย.         ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สคบ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปภ.         ย่อมาจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กสทช. ย่อมาจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กสม.         ย่อมาจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สปช. ย่อมาจาก สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
วปอ.         ย่อมาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ทบ.         ย่อมาจาก กองทัพบก
ทร.         ย่อมาจาก กองทัพเรือ
ทบ.         ย่อมาจาก กองทัพอากาศ
สตช. ย่อมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ททท. ย่อมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กนอ.         ย่อมาจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รฟท. ย่อมาจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย
BOI         ย่อมาจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กสท. ย่อมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย
สวช.         ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ