ช้างมีกี่สายพันธุ์ อะไรบ้าง

คำถาม ... ช้างมีกี่สายพันธุ์ อะไรบ้าง

เฉลย ... ช้างมี 2 สายพันธุ์ คือ ช้างแอฟริกา และ ช้างเอเชีย

ช้าง (Elephant) คือ สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม ช้างเป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่รวมกันเป็นโขลง (โขลงแปลงว่า กลุ่ม หมู่ จำนวนมาก - ใช้เฉพาะช้างเท่านั้น) กินพืช ผัก และผลไม้เกือบทุกชนิดเป็นอาหาร

ปัจจุบันจำนวนช้างทั่วโลกได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการล่าช้างเพื่อเอางา ซึ่งงาที่สวยงามและเป็นที่ต้องการนั้นจะเป็นงาของช้างเพศผู้ และเมื่อประชากรช้างเพศผู้น้อยลง ย่อมทำให้อัตราการเกิดของช้างลดลงไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกป่าเพื่อเปิดพื้นที่ทำกินใหม่ ๆ ทำให้แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของช้างลดลงไปอีก ทำให้ประชากรช้างยิ่งลดน้อยลงไปอีก ดังนั้นในปัจจุบันจึงเกิดกระแสการอนุรักษ์ช้างขึ้นทั่วโลก รวมถึงการออกกฏหมายระหว่างประเทศในเรื่องการห้ามค้างาช้างอีกด้วย ทำให้จำนวนช้างในธรรมชาติเริ่มมีจำนวนมากขึ้นทีละน้อย ๆ

ช้างมีกี่สายพันธุ์
ช้างในโลกเราจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์หลัก ได้แก่

1. ช้างแอฟริกา (African elephant)
ช้างแอฟริกาเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีหูขนาดใหญ่ เพศผู้มีขนาดลำตัวสูงประมาณ 3.5 - 4 เมตร หนักราว 5-6 ตัน ส่วนเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่า คือสูงประมาณ 3 เมตร และหนักราว 3.4 - 4.5 ตัน ช้างแอฟริกาสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในทุกส่วนของทวีปแอฟริกา โดยที่ช้างแอฟริกามีงาทั้งเพศผู้และเพศเมีย (แต่งาของเพศผู้จะใหญ่และยาวกว่า) หลักฐานจากการค้นพบ พบว่าช้างแอฟริกาถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคไพลสโตซีน หรือราว 2,588,000 – 11,700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีช้างแอฟริกาเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 700,000 ตัว


ช้างสายพันธุ์แอฟริกา


2. ช้างเอเชีย (Asian elephant)
ช้างเอเชีย จะมีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกาโดยเฉลี่ย รูปร่างภายนอกมีลักษณะลำตัวอ้วนกลม มีหัวกลมขนาดใหญ่ และมักเป็นมิตรมากกว่าช้างแอฟริกา ช้างเอเชียเพศผู้และเพศเมียจะมีขนาดไม่ต่างกันมาก ความสูงอยู่ในช่วง 2-4 เมตร และหนัก 3-5 ตัน ช้างเพศผู้เราจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าช้างพลาย (หรือช้างงา) ส่วนเพศผู้ที่ไม่มีงา เราจะเรียกว่าช้างสีดอ และเพศเมียจะเรียกว่า ช้างพัง ซึ่งในโขลงช้างเอเชียจะมีช้างพังอาวุโสจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือจ่าโขลง ปัจจุบันมีช้างเอเชียเหลืออยู่ในธรรมชาติราว 60,000 ตัว ช้างเอเชียจะมีงาเฉพาะเพศผู้เท่านั้น เพศเมียไม่มี


ฝูงช้างเอเชีย


หมายเหตุ ... ช้างป่าจะเรียกเป็นตัว ส่วนช้างบ้านเราจะเรียกเป็นเชือก

ช้าง นอกจากจะแบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์หลักแล้ว ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สปีชีส์ (Species) ดังนี้

1. สปีชีส์ช้างแอฟริกา (Loxodonta africana) เป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อาศัยอยู่ตามที่โล่ง และป่าทั่วไปในทวีปแอฟริกา

2. สปีชีส์ช้างป่าแอฟริกา (Loxodonta cyclotis) เป็นช้างที่มีขนาดรองลงมา อาศัยอยู่แถบใจกลางทวีปแอฟริกา

3. สปีชีส์ช้างเอเชีย (Elephas maximus) มีขนาดเล็กที่สุด พบมากในเอเชีย เช่น ประเทศอินเดีย พม่า ไทย และประเทศลาว

ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทย (และประเทศลาว) ภาพรวมสถานการณ์ช้างของประเทศไทยในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างดี เพราะได้มีการอนุรักษ์เจ้าสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดนี้อย่างจริงจังมาหลายปี และไม่มีการล่าช้างป่ามานานแล้ว รวมถึงมีการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เป็นอย่างดี ทำให้ช้างมีทั้งพื้นที่อาศัยและแหล่งอาหารโดยไม่มีการรบกวนจากมนุษย์ ส่งผลช้างป่าตามธรรมชาติของประเทศไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่าชื่นใจอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ