ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทะเลใด?

คำถาม ... ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือทะเลใด?

เฉลย ...
ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเลจีนใต้ (South China Sea) ซึ่งมีอาณาบริเวณเริ่มมาจากทางตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน ไล่ลงมาจนถึงด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ และมาสิ้นสุดลงที่ปลายแหลมมาลายู มีเนื้อที่ทั้งหมดราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,400,000 ตารางไมล์

แผนที่ทะเลจีนใต้

ทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีประเทศ/ดินแดนมากมายที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลจีนใต้ เช่น ประเทศจีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย (อ่าวไทย เป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ด้วย)


ภาพแสดงการอ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำของแต่ละประเทศ


นอกจากนี้ทะเลจีนใต้ยังเป็นที่อยู่ของหมู่เกาะมากมาย และหมู่เกาะมากมายเหล่านี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แต่มีข้อพิพาทเรื่องดินแดนหรือการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเหล่านี้ของหลายประเทศ เช่น หมู่เกาะพาราเซล และ หมู่เกาะสแปรตลี เป็นต้น