เณร ถือศีลกี่ข้อ อะไรบ้าง?

คำถาม ... เณร ถือศีลกี่ข้อ อะไรบ้าง?

เฉลย ...
เณร ถือศีลทั้งหมด 10 ข้อ

เณร หรือ สามเณร หมายถึง นักบวชกลุ่มหนึ่งในพระพุทธศาสนา มักหมายถึงนักบวชที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะบวชเป็นพระภิกษุ (แต่ในความเป็นจริงแล้ว การบวชเป็นสามเณรจะมีอายุเท่าไหร่ก็ได้ 10 ปีก็ได้ 50 ปีก็ได้ 90 ปีก็ได้เช่นกัน) แต่เรามักคุ้นตากับผู้ที่ยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์เสียเป็นส่วนมาก

ศีล 10 หรือ ทศศีล เป็นสิขาบท 10 ข้อที่ผู้บวชเป็นสามเณรต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ยังบวชอยู่ การบวชเณรนั้นบวชง่าย สึกก็ง่าย การบวชก็เพียงเอ่ยวาจาขอบวชต่อพระภิษุสงฆ์รูปใดก็ได้ การสึกก็เช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าการบวชเณรนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนจะบวชเป็นพระภิกษุก็ได้

สามเณร ถือศีล 10 ข้อ


ศีล 10 มีอะไรบ้าง?

  1. เว้นจากทำลายชีวิตหรือห้ามฆ่าสัตว์
  2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้หรือห้ามลักทรัพย์
  3. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี
  4. เว้นจากพูดเท็จ
  5. เว้นจากของมึนเมา สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  6. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงขึ้นไปจนถึงขึ้นเช้าวันใหม่
  7. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง การดูมหรสพ อันเป็นข้าศึกต่อกุศล
  8. เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ ของหอม เครื่องทา เครื่องประดับตกแต่ง
  9. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่
  10. เว้นจากการรับเงินและทอง
จะเห็นว่าข้อสิกขาบทของสามเณรนั้นไม่มีอะไรยากนัก โดย 5 ข้อแรกคือศีล 5 หรือเบญจศีลของชาวพุทธทุกคนอยู่แล้ว ส่วนอีก 5 ข้อเป็นเพียงข้อกำหนดเพื่อการตัดกิเลสในเบื้องต้น ถ้าเทียบกับศีล 227 ข้อของพระภิกษุแล้ว ถือว่าน้อยมาก ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะสามเณรนั้นมักยังเป็นผู้เยาว์ ความรับผิดชอบชั่วดียังไม่มากเท่าผู้ใหญ่ จึงยังไม่มีกฏข้อบังคับที่ซับซ้อน และไม่มีกำหนดบทลงโทษเหมือนกับพระสงฆ์ที่ทำผิดพระวินัย ส่วนใหญ่เมื่อสามเณรทำผิด พระอาจารย์จะตัดเตือนให้ปรับตัว แต่ถ้ายังไม่ยอมปรับตัวก็เพียงแค่ให้สึกออกไปเท่านั้น