เกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ คือเกาะอะไร?

คำถาม ... เกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ คือเกาะอะไร?

เฉลย ... 
เกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ คือ เกาะลูซอน (Luzon Island)

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ มีจำนวนเกาะทั้งหมด 7,641 เกาะ โดยมีเกาะลูซอนเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์อีกด้วย

เกาะลูซอนมีเนื้อที่ 109,965 ตารางกิโลเมตร หรือ 42,458 ตารางไมล์ มีประชากร 64,260,312 คน (ข้อมูลปี 2021) มีความหนาแน่นของประชากร 490 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของประเทศ รวมถึงยังเป็นศูนย์ของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการศึกษา ของประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย นอกจากนี้เกาะลูซอนยังเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ของโลก และเป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก

ที่ตั้งของเกาะลูซอน (สีแดง)


หมายเหตุ ...
1. เกาะลูซอนมีเนื้อที่ราว 20% ของประเทศไทย แต่มีประชากรอาศัยอยู่ใกล้เคียงกับจำนวนประชากรของไทยทั้งประเทศ ดังนั้นจึงเป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

2. ประเทศฟิลิปปินส์เป็น 1 ใน 5 ในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ร่วมกับประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 โดยมีการลงนามจัดตั้งกันที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย