10 อันดับประเทศผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับประเทศผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ที่สุดของโลก มีประเทศใดบ้าง?

เฉลย ...
น้ำตาลทราย (Cane Sugar) เป็นผลผลิตหลักที่ได้จากอ้อยสด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากทั้งต่อการเตรียมอาหารในระดับครัวเรือน ร้านอาหาร และในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมขนม อาหารแปรรูป และอาหารหวาน โดยน้ำตาลทรายมีมูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 24,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

น้ำตาลหลากชนิดที่ได้จากอ้อย


มาดูกันว่ามีประเทศใดบ้างที่มีผลผลิตน้ำตาลทรายอยู่ในแถวหน้าของโลกบ้าง ...

อันดับ
ประเทศ
                ผลผลิต (ตัน)
    1 บราซิล 36,000,000
    2 อินเดีย 34,700,000
    3 สหภาพยุโรป 16,590,000
    4 จีน 10,300,000
    5 ไทย 10,000,000
    6 สหรัฐอเมริกา 8,466,000
    7 ปากีสถาน 6,675,000
    8 รัสเซีย 6,550,000
    9 เม็กซิโก 6,338,000
   10 ออสเตรเลีย 4,400,000

หมายเหตุ ... ที่มา : USDA ข้อมูล ณ สิ้นปี 2021

ในประเทศไทยของเรา อ้อยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่ง โดยมีพื้นที่ปลูกราว 12 ล้านไร่ โดยปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 5.2 ล้านไร่ ในภาพรวมจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อนมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหาราคาตกต่ำมานานและยังมีปัญหาภัยแล้งที่สะสมมาหลายปีอีกด้วย