เทคโนโลยีสะอาด คืออะไร

คำถาม .... เทคโนโลยีสะอาด คืออะไร

เฉลย ...
เทคโนโลยีสะอาด คือ เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการนำวัตถุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่อีกด้วย

ตัวอย่างของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และพลังลม เป็นต้น รวมไปถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ กระบวนการอบแห้งอาหารด้วยแสงอาทิตย์ การสูบน้ำบาดาลด้วยไฟฟ้าหรือแสงอาทิตย์ การใช้วัสดุหีบห่อที่ย่อยสลายได้เอง และการทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น

การผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ หนึ่งในพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความนิยม


ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด
- ทำให้สุขภาพอนามัยของคนดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพลดลง
- สิ่งแวดล้อมปราศจากการปนเปื้อนสารพิษ ทั้งทางอากาศ น้ำ และดิน
- ช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
- เราจะมีอาหารที่ปราศจากสารพิษรับประทานมากขึ้น
- แม่น้ำลำคลองและดินสะอาดขึ้น เหมาะแก่การเพาะปลูก 

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อีกหนึ่งเทคโนโลยีสะอาดที่กำลังมาแรง


จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสะอาดนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อมนูษย์ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นเราควรกันส่งเสริมให้ประเทศของเราเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีสะอาดกันให้มากขึ้นนะครับ...

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ