ราชสกุลในรัชกาลที่ 5 มีราชสกุลใดบ้าง?

คำถาม .... ราชสกุลในรัชกาลที่ 5 มีราชสกุลใดบ้าง?

เฉลย ...
ราชสกุลในรัชกาลที่ 5 หมายถึง ตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 15 ราชสกุลดังนี้ 

1. ราชสกุลกิติยากร
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระราชโอรสลำดับที่ 12

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ องค์ต้นราชสกุลกิติยากร


2. ราชสกุลรพีพัฒน์
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสลำดับที่ 14

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ องค์ต้นราชสกุลรพีพัฒน์


3. ราชสกุลประวิตร
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี พระราชโอรสลำดับที่ 15

พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม องค์ต้นราชสกุลประวิตร


4. ราชสกุลจิรประวัติ
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระราชโอรสลำดับที่ 17

พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช องค์ต้นราชสกุลจิรประวัติ


5. ราชสกุลอาภากร
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระราชโอรสลำดับที่ 28

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ องค์ต้นราชสกุลอาภากร


6. ราชสกุลบริพัตร
องค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสลำดับที่ 33

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ องค์ต้นราชสกุลบริพัตร


7. ราชสกุลฉัตรไชย
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสลำดับที่ 35

พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร องค์ต้นราชสกุลฉัตรชัย


8. ราชสกุลเพ็ญพัฒน์
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสลำดับที่ 38

พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ องค์ต้นราชสกุลเพ็ญพัฒน์


9. ราชสกุลจักรพงษ์
องค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสลำดับที่ 40

เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ องค์ต้นราชสกุลจักรพงษ์


10. ราชสกุลยุคล
องค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระราชโอรสลำดับที่ 41 

เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร องค์ต้นราชสกุลยุคล


11. ราชสกุลวุฒิชัย
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระราชโอรสลำดับที่ 42

พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ องค์ต้นราชสกุลวุฒิไชย


12. ราชสกุลสุริยง
องค์ต้นราชสกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส พระราชโอรสลำดับที่ 51

พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ องค์ต้นราชสกุลสุริยง


13. ราชสกุลรังสิต
องค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสลำดับที่ 52

พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ องค์ต้นราชสกุลรังสิต


14. ราชสกุลมหิดล
องค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระราชโอรสลำดับที่ 69

เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช องค์ต้นราชสกุลมหิดล


15. ราชสกุลจุฑาธุช
องค์ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสลำดับที่ 72

เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก องค์ต้นราชสกุลจุฑาธุช
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ