10 อันดับ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย

คำถาม ... 10 อันดับ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย มีแม่น้ำอะไรบ้าง?

เฉลย ...
ทวีปเอเชียของเรามีลักษณะที่พิเศษไปจากทวีปอื่น ๆ ตรงที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงมากมาย โดยที่เทือกเขาเหล่านี้มีหลายเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอด เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำมากมายหลายสาย และมีแม่น้ำหลายสายที่ยาวเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกอีกด้วย เรามาดูกันว่ามีแม่น้ำสายไหนที่ยาวติดอันดับ Top10 ของเอเชียกันบ้าง

10 อันดับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย
1. แม่น้ำ Yangtze : ยาว 6,300 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Yangtze หรือ แยงซี หรือ แยงซีเกียง เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนและในเอเชีย รวมถึง
    เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลกด้วย มีความยาวทั้งสิ้น 6,300 กิโลเมตร หรือ 3,900 ไมล์
    แม่น้ำแยงซีเป็นแม่น้ำที่มีแหล่งกำเนิดจากที่ราบสูงธิเบตทางตะวันตกของประเทศจีนและไหลผ่าน
    ประเทศจีนทั้งประเทศไปออกทะเลที่ทะเลจีนตะวันออกที่มณฑลเจียงซู แม่น้ำแยงซีมีแม่น้ำสาขา
    มากกว่า 200 ลำน้ำ สร้างที่ราบลุ่มแม่น้ำกว่า 1.8 ล้านตารางกิโลเมตร รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน
    มากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรจีน และสร้าง GDP สูงถึง 20% ของประเทศ และเป็นที่ตั้งของ
    เขื่อนสามผา เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีนอีกด้วย

แม่น้ำแยงซี แม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชีย

2. แม่น้ำ Yellow River : 5,464 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Yellow River หรือแม่น้ำเหลือง หรือ แม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของจีนและ
    ทวีปเอเชีย รวมถึงเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก มีความยาวทั้งหมด 5,464 กิโลเมตรหรือ
     3,395 ไมล์ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบายันฮา มณฑลชิงไห่ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจีน และไหล
    ลงทะเล Bohai Sea ที่มณฑลซานตง (Shandong) 

แม่น้ำเหลืองในประเทศจีน


3. แม่น้ำ Mekong River : ยาว 4,909 กิโลเมตร
    Mekong River หรือแม่น้ำโขง หรือแม่น้ำล้านช้าง เป็นแม่น้ำนานาชาติสายหนึ่ง มีต้นกำหนดจาก               ที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านประเทศจีน เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา และไหลออกสู่ทะเลจีนใต้ที่
    สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนาม แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดในเอเชีย
    ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ทิศทางการไหลของแม่น้ำโขง

4. Lena River : ยาว 4,294 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Lena มีต้นกำเนิดบริเวณ Baikal Mountains ใกล้ทะเลสาบไบคาล แล้วไหลขึ้นเหนือ
    (แต่พื้นที่ต่ำกว่า) ไปลงทะเลที่มหาสมุทรอาร์กติก มีความยาวทั้งหมด 4,294 กิโลเมตร หรือ
    2,668 ไมล์ เป็นแม่น้ำที่มีพื้นที่ลุ่มแม่น้ำใหญ่มากถึง 2,490,000 ตารางกิโลเมตร

ทิศทางการไหลของแม่น้ำ Lena

5. Irtysh River : ยาว 4,248 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Irtysh River มีต้นกำเนิดจากเทือกเขา Mongolian Altai ซึ่งอยู่ทางเหนือของมณฑลซินเจียง
    ใกล้พรมแดนมองโกเลีย และไหลขึ้นเหนือไปบรรจบกับแม่น้ำ Ob ที่ Khanty- Mansiysk ในไซบีเรีย           ตะวันตกของรัสเซีย รวมความยาวทั้งหมด 4,248 กิโลเมตร หรือ 2,640 ไมล์ ไหลผ่าน 4 ประเทศ คือ
    มองโกเลีย, จีน, คาซัคสถาน และรัสเซีย

ลุ่มแม่น้ำ Irtysh river

6. Brahmaputra River : ยาว 3,848 กิโลเมตร
    แม่น้ำ 
Brahmaputra River หรือ แม่น้ำพรหมบุตร เป็นแม่น้ำนานาชาติอีกสายหนึ่งของเอเชีย
    มีแหล่งกำเนิดใกล้ยอดเขา Mount Kailash บนเทือกเขาหิมาลัยในแถบที่ราบสูงธิเบต เรียกว่าแม่น้ำ
    ยาร์ลุงจังโป (Yarlung Tsangpo) ก่อนจะไหลขนาดกับเทือกหิมาลัยในประเทศจีนก่อนจะไหล
    ตัดเข้าประเทศบังคลาเทศ (เรียกว่าแม่น้ำยมุนา) จากนั้นไหลเข้าประเทศอินเดีย (เรียกว่าแม่น้ำ
    พรหมบุตร) และจากนั้นไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคา และออกทะเลที่ปากแม่น้ำคงคา ซึ่งเป็นแหล่ง            เศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง และดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมระยะทางทั้งหมด
     3,848 กิโลเมตร หรือ 2,391 ไมล์

แม่น้ำพรหมบุตร


7. Ob River : ยาว 3,650 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Ob เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศรัสเซีย มีแหล่งกำเนิดจากเทือกเขา 
    Belukha Mountain ในแคว้น Altai Republic ของรัสเซีย แล้วไหลขึ้นเหนือไปบรรจบกับแม่น้ำ
    Irtysh River ก่อนจะไหลลงทะเลที่อ่าว Ob ที่แคว้น Yamalia ของรัสเซีย มีความยาวรวมทั้งหมด
    3,650 กิโลเมตร หรือ 2,268 ไมล์

แม่น้ำ Ob river ในรัสเซีย

8. Indus River : ยาว 3,610 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Indus River หรือ แม่น้ำสินธุ เป็นแม่น้ำนานาชาติอีกสายหนึ่งในเอเชีย ไหลผ่านประเทศจีน
    อินเดีย และปากีสถาน รวมความยาวทั้งหมด 3,610 กิโลเมตร หรือ 2,243 ไมล์ แม่น้ำ Indus มีแหล่ง
    กำเนิดจากที่ราบสูงธิเบตในแถบตะวันตกของเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านรัฐปัญจาบของอินเดียก่อน
    จะไหลเข้าประเทศปากีสถาน และไหลออกทะเลที่ทะเลอาระเบียนในจังหวัด Sindh ของปากีสถาน


เทือกเขาหิมาลัย ณ จุดต้นกำเนิดแม่น้ำสินธุ


9. Yenisey River : ยาว 3,487 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Yenisey หรือ Yenisei เป็นแม่น้ำที่สร้างระบบลำน้ำและพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีพื้นที่กว้างใหญ่
    ไพศาลในทางตอนกลางของประเทศรัสเซีย มีแหล่งกำเนิดจากเทือกเขาในมองโกเลีย ก่อนไหล
    ขึ้นเหนือผ่านตอนกลางของประเทศรัสเซียและไหลลงมหาสมุทรอาร์กติกที่ 
Yenisey Gulf รวม
    ความยาวทั้งหมด 3,487 กิโลเมตร หรือ 2,167 ไมล์


Yenisei / Yenisey River


10. Nizhnyaya Tunguska River : ยาว 2,989 กิโลเมตร
    แม่น้ำ Nizhnyaya Tunguska River เป็นหนึ่งในลำน้ำสาขาของแม่น้ำ Yenisei (อันดับ 9) มีแหล่ง
    กำเนิดบนเทือกเขา Angara ในแถบที่ราบสูงไซบีเรียแล้วไหลขึ้นเหนือไปบรรจบกับแม่น้ำ Yenisei
    ที่เมือง Turukhansk  ในรัสเซีย รวมความยาวทั้งหมด 2,989 กิโลเมตร หรือ 1,857 ไมล์


ที่ราบสูงไซบีเรียตอนกลาง จุดกำเนิดของแม่น้ำ Nizhnyaya Tunguska