โรงเรียนสีขาว คืออะไร

คำถาม ... โรงเรียนสีขาว คืออะไร

เฉลย ...
โรงเรียนสีขาว คือ นโยบายโรงเรียนปราศจากยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด

โครงการโรงเรียนสีขาว มีจุดริเริ่มมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 และพ.ศ. 2553 ในมาตรา 24 และมาตรา 30 ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา อันจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

โรงเรียนสีขาว โครงการนำเยาวชนออกห่างจากยาเสพติดและอบายมุข
ของกระทรวงศึกษาธิการ


ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการสีขาวขึ้นในโรงเรียนในสังกัด คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการปูองกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการให้ความรู้ ไม่เน้นการลงโทษหรือการไล่ออก

ขั้นตอนหลัก ๆ ในการสร้างโรงเรียนสีขาวมีหลายขั้นตอน เช่น ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการอย่างถูกวิธี

โครงการนี้ช่วยลดปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้เยาวชนของชาติไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพซึ่งเป็นปัญหาที่หนักมากในสังคมไทยปัจจุบัน