ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก คือประเทศอะไร?

คำถาม ... ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก คือประเทศอะไร?

เฉลย ...
ประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก คือ นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นนครรัฐของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ภายในกรุงโรม ประเทศอิตาลี มีขนาดพื้นที่ 0.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 0.17 ตารางไมล์ มีประชากรราว 1,000 คน

ภาพของนครรัฐวาติกัน


นครรัฐวาติกัน ได้รับการยกฐานะเป็นรัฐอิสระ ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระสันตปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ภายใต้สนธิสัญญาการยอมรับสถานะของนครรัฐวาติกันเป็นรัฐเอกราชมีอำนาจอธิปไตยของตนเอง ระหว่างนครรัฐวาติกันกับประเทศอิตาลี

หมายเหตุ สมเด็จพระสันตปาปานอกจากจะทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งนครรัฐวาติกันแล้ว ยังจะทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งศาสนจักรของประเทศอิตาลี และประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลกอีกด้วย


ภาพของสวนในนครรัฐวาติกัน

เกร็ดความรู้ของนครรัฐวาติกัน

- เนื้อที่ : 0.44 ตารางกิโลเมตร
- ประชากร : 1,000 คน
- ประมุข : สมเด็จพระสันตะปาปา
- เมืองหลวง : วาติกัน
- ภาษาราชการ : ภาษาอิตาลี
- เพลงชาติ : Inno e Marcia Pontificale (เพลงสดุดีพระสังฆราช)
- สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
- Time zone : UTC+1 (ในฤดูร้อนใช้ UTC+2)
- Internet TLD : .va
- รหัสโทรศัพท์ : +39
- นครรัฐวาติกันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี 1984