กีฬาซีเกมส์จัดมาแล้วกี่ครั้ง ใครเป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุด?

คำถาม ... กีฬาซีเกมส์จัดมาแล้วกี่ครั้งและใครเป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุด?

เฉลย ...
กีฬาซีเกมส์ คือ มหกรรมกีฬาของประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี แต่เดิมนั้นใช้ชื่อว่า กีฬาแหลมทอง ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อกีฬาซีเกมส์ในการแข่งขันครั้งที่ 9 ในปี ค.ศ.1977 ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ นับถึงปัจจุบัน กีฬาซีเกมส์ได้จัดมาแล้วทั้งหมด 30 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...

สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งแรก

ครั้งที่ ปีที่จัดการแข่งขัน ประเทศเจ้าภาพ ประเทศเจ้าเหรียญทอง
1 1959 ประเทศไทย ประเทศไทย
2 1961 ประเทศพม่า ประเทศพม่า
3 1965 ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย
4 1967 ประเทศไทย ประเทศไทย
5 1969 ประเทศพม่า ประเทศพม่า
6 1971 ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย
7 1973 ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย
8 1975 ประเทศไทย ประเทศไทย
9 1977 ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
10 1979 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
11 1981 ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย
12 1983 ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย
13 1985 ประเทศไทย ประเทศไทย
14 1987 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
15 1989 ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
16 1991 ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย
17 1993 ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย
18 1995 ประเทศไทย ประเทศไทย
19 1997 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
20 1999 ประเทศบรูไน ประเทศไทย
21 2001 ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
22 2003 ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม
23 2005 ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์<
24 2007 ประเทศไทย ประเทศไทย
25 2009 ประเทศลาว ประเทศไทย
26 2011 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
27 2013 ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทย
28 2015 ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย
29 2017 ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
30 2019 ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
31 2022 ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม

จากตารางจะพบว่า ประเทศที่เป็นเจ้าภาพมีจำนวนครั้งที่แตกต่างกันดังนี้
- 6 ครั้ง ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
- 4 ครั้ง ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์
- 3 ครั้ง ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์
- 1 ครั้ง ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศบรูไน
- 0 ครั้ง ได้แก่ ประเทศกัมพูชา และประเทศติมอร์เลสเต

สัญลักษณ์ของกีฬาซีเกมส์ในปัจจุบัน


ส่วนตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้
- ประเทศไทย จำนวน 13 ครั้ง
- ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 10 ครั้ง
- ประเทศเมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศเวียดนาม ประเทศละ 2 ครั้ง

สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุด คือ ครั้งที่ 31 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2022 โดยมีประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ส่วนเจ้าภาพในครั้งที่ 32 33 34 และ 35 เจ้าภาพคือ ประเทศกัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย และประเทศลาว ตามลำดับ