คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

คำถาม ... คำว่า "สวัสดี" เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

เฉลย ...
คำว่า สวัสดี ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2486 โดยประกาศจอมจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น

แต่โดยไม่เป็นทางการ คำว่าสวัสดีถูกใช้มาก่อนหน้านั้นแล้ว โดยมีพระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เป็นผู้ริเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในขณะที่ท่านยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


คนไทยนิยมใช้คำว่าสวัสดีควบคู่ไปกับการไหว้แบบไทย ๆ

คำว่า "สวัสดี" นั้นมีรากศัพท์คือคำว่า "โสตฺถิ" ในภาษาบาลี หรือ "สฺวสฺติ" ในภาษาสันสกฤต โดยที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง และความปลอดภัย

พระยาอุปกิตศิลปสาร ผู้คิดค้นและริเริ่มใช้คำว่าสวัสดี


พระยาอุปกิตศิลปสารได้ใช้คำว่า "สฺวสฺติ" ในภาษาสันสกฤตมาเป็นฐาน แล้วปรับแต่งคำเพื่อให้ออกเสียงง่ายสำหรับคนไทย แต่ยังคงความหมายเดิม จึงได้คำว่า "สวัสดี" ออกมาในที่สุด

ภาษาไทยของเรานั้นมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้นเราควรร่วมกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยกันให้ถูกต้องตามบริบทของการสนทนา ตามกาละและเทศะด้วย