อักษรย่อหมวดคอมพิวเตอร์และไอที

 


อักษรย่อหมวดคอมพิวเตอร์และไอที ที่น่าสนใจมีดังนี้ ...

อักษรย่อ
คำเต็ม
3G Third-generation for mobile technology
4G Forth-generation for mobile technology
5G Fifth-generation for mobile technology
A/D Analog-to-Digital
AI Artificial Intelligence
AIO All-in-one Computer PC
Algo Algorithm
ALU Arithmetic Logic Unit
AMD Advanced Micro Devices
ASCII American Standard Code for Information Interchange
BASIC Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
BIOS Basic Input Output System
BIPS Billions of Instructions Per Second
CAD Computer Aided Design
CAE Computer Aided Engineering
CAN Campus Area Network
CASE Computer Aided Software Engineering
CD Compact Disk
CD-R Compact Disk Recordable
CD-ROM Compact Disk Read Only Memory
CD-RW Compact Disc Re-Writable
CL Command Language
CLI Command Line Interface
COBOL Common Business Oriented
CPU Central Processing Unit
CRT Cathode Ray Tube
D/A Digital-to-Analog
DAT Digital Audio Tape
DBMS Database Management System
DDL Data Definition Language
DDS Digital Data Storage
DMA Direct Memory Access
DNA Digital Network Architecture
DNS Domain Name System
DPI Dots Per Inch
DRAM Dynamic Random-access memory
DSN Distributed Systems Network
DTS Digital Theater System
DVD Digital video disc
DVD-R Digital video disc - Recordable
DVD-RW Digital video disc - Rewritable
EFM Eight-to-Fourteen Modulation
EPIC Explicitly Parallel Instruction Computing
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory
EEPROM Electronically erasable programmable read-only memory
FAT File Allocation Table
FDM Frequency Division Multiplexing
FEP Front End Processor
FLOPS Floating Point Operations Per Second
FMS File Management System
FORTRAN FORmula TRANslation
FTP File Transfer Protocol
GB Giga Bytes
Gb Giga Bits
Gbps Giga bits per second
GHz Giga Hertz
GPRS General Packet Radio Service
GPU Graphics processing unit
GSM Global System for Mobile communication
GUI Graphical User Interface
HDD Hard Disk Drive
HSS Hierarchical Storage System
HTML HyperText Markup Language
HTTP HyperText Transport Protocol
HTTPs Hypertext Transfer Protocol Secure
IC Integrated Circuit
IDN Integrated Digital Networks
IP Internet Protocol
ISDN Integrated Services Digital Network
ISP Internet Service Provider
J2EE Java 2 Platform, Enterprise Edition
JPEG Joint Photographic Experts Group
JRE Java Runtime Engine
JSP Java Server Pages
KB Kilo Bytes
KHz Kilo Hertz
LAN Local Area Network
LCD Liquid Crystal Display
LED Light Emitting Diode
LPM Line Per Minute
LSI Large Scale Integration
MAN Metropolitan Area Network
MAR Memory Address Register
MB Mega Bytes
MBR Master Boot Record
MHz Mega Hertz
MIDI Musical Instrument Digital Interface
MPEG Moving Pictures Experts Group
MS-DOS Microsoft Disk Operating System
NIC Network Interface Card
NOS Network Operating System
NTFS New Technology File System
OCR Optical Character Recognition
OMR Optical Mark Reader
OS Operating System
OSI Open System Interconnection
PAN Personal Area Network
PC Personal Computer
PCI Peripheral Component Interconnect
PDF Portable Document Format
PROM Programmable Read-Only Memory
RAM Random Access Memory
ROM Read Only Memory
88 Synchronous Dynamic Random Access Memory
SEQUEL Structured English QUEry Language
SGML Syntax for Generalized Markup Language
SIMM Single In-line Memory Module
SNA Systems Network Architecture
SNOBOL StriNg Oriented and symBOlic Language
SQL Structured Query Language
SSI Small Scale Integration
SSD Solid state drives
SVGA Super Video Graphics Array
TB Tera Bytes
TCP Transport Control Protocol
ULSI Ultra Large Scale Integration
URL Uniform Resource Locator
USB Universal Serial Bus
UTF Unicode Transformation Format
VDT Video Display Terminal
VGA Video Graphics Array
VOD Video-On-Demand
VoIP Voice over Internet Protocol
WAN Wide Area Network
WAP Wireless Application Protocol
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
WLAN Wireless Local Area Network
WWW World Wide Web
XHTML eXtensible HyperText Markup Language
XML eXtensible Markup Language


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ