10 ประเทศผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก

คำถาม ... 10 ประเทศผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก มีประเทศอะไรบ้าง?

เฉลย ...

10 ประเทศผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก

อันดับ
ประเทศ
ปริมาณกาารผลิต (M.kWh)
   1 สหรัฐอเมริกา 787,220
   2 ฝรั่งเศส 427,680
   3 ญี่ปุ่น 288,260
   4 เยอรมนี 158,910
   5 รัสเซีย 144,300
   6 เกาหลีใต้ ‎141,310
   7 คานาดา 93,070
   8 ยูเครน 84,810
   9 สหราชอาณาจักร 71,680
  10 สวีเดน 63,630

หมายเหตุ หน่วย M.kWh = ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง = ล้านหน่วย

ที่มา : United States Energy Information Administration / 2021


โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์


ไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมหาศาล โดยที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หนึ่งโรงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับเขื่อนขนาดใหญ่นับสิบนับร้อยเขื่อน

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นั้นมักจะยังมีใช้อยู่เฉพาะประเทศใหญ่ ๆ และประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง ต้องควบคุมการทำงานด้วยบุคคลากรที่มีความรู้สูง รวมถึงต้องลงทุนด้วยเงินทุนที่สูงมาก เครื่องมือเครื่องใช้มีราคาแพง และต้องมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด เนื่องจากในกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์นั้นต้องใช้สารตั้งต้นเป็นสารกัมมันตภาพรังสี เช่น ยูเรเนียมและพลูโตเนียม ซึ่งเวลาเกิดปฏิกิริยาเคมี นอกจากจะได้ปริมาณความร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณมหาศาลแล้ว ยังปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาด้วย ซึ่งจะต้องมีระบบป้องกันอย่างดี รวมถึงต้องมีวิธีการกำจัดกากนิวเคลียร์ซึ่งเป็นของเหลือจากโรงไฟฟ้าประเภทนี้ด้วย

ในประเทศไทยของเรามีการพูดถึงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์กันมานานแล้ว อันเนื่องมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ก็ยังไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าประเภท อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมในหลายเรื่อง เช่น เงินทุนการสร้างโรงงาน เทคโนโลยีที่เราไม่ถนัด บุคคลากรยังไม่พร้อม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่ยังไม่มากพอ มีการต่อต้านทุกครั้งเมื่อมีการพูดถึงเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์