ประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

คำถาม ... ประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

เฉลย ...
ประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดในอาเซียน คือ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก โดยมีผลผลิตในปี 2021 อยู่ที่ 35.3 ล้านตันข้าวสาร อยู่ในอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศจีนและประเทศอินเดียที่สามารถผลิตได้ถึง 148.3 ล้านตันข้าวสารและ 122.27 ล้านตันข้าวสารตามลำดับ

ข้าว อาหารหลักของคนเอเชีย


การปลูกข้าวในอินโดนีเซียนั้นเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของชาวอินโดนีเซีย อันเนื่องมาจากอินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 270 ล้านคน และข้าวคืออาหารหลักของคนอินโดนีเซียเหมือนกันคนไทย ดังนั้นปริมาณข้าวที่ต้องใช้เลี้ยงคน 270 ล้านคนต่อปีจึงมีปริมาณมหาศาล ปัจจุบันอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกข้าวราว 10 ล้านเฮกตาร์ หรือราว 62.5 ล้านไร่ ผลผลิต 35.3 ล้านตันข้าวสาร

ชาวนาในเกาะบาหลี อินโดนีเซีย


สำหรับประเทศที่ปลูกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับที่สองในอาเซียน คือ เวียดนาม ด้วยผลผลิต 27.38 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 18.86 ล้านตันข้าวสาร อยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน

สำหรับประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ราว 60 ล้านไร่ มีผลผลิตราว 26.40 ล้านตันข้าวเปลือก โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ประมาณ 440 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งตรงนี้คือ Keyword สำคัญ เนื่องจากถ้าเราสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้น นั่นจะทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มแต่อย่างใด